Viewing 15 posts - 151 through 165 (of 166 total)
 • Author
  Posts
 • Enver
  Participant
   Post count: 18

   Davno bilo. Momku je sakupljena dobra pomoc, nabavljen motokultivator sa prikolicom, napravljena stala i cega sve ne. Ali zalosno sto to moramo mi raditi a ne oni koji su placeni za to.
   Evo pa pogledaj kako sretan kraj price
   http://www.sarajevo-x.com/bih/clanak/090426001
   Pozdrav

   Zambi
   Participant
    Post count: 898

    Ovom prilikom želim da se zahvalim u ime povratničke djece i njihovih porodica Mirhi Hadžić koja je poslala hediju za naše učenike.Neka ti dragi Allah ukabuli u sevap tvoj iskren nijet.Amin

    Zambi
    Participant
     Post count: 898

     Ovom prilikom želim da se zahvalim u ime povratničke djece i njihovih porodica Mirhi Hadžić koja je poslala hediju za naše učenike.Neka ti dragi Allah ukabuli u sevap tvoj iskren nijet.Amin

     Zambi
     Participant
      Post count: 898

      Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i
      Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:35/05), člana 27. Zakona o
      raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz
      Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), Uputstva o načinu
      i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica
      („Službeni glasnik BiH“,broj:48/06), Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
      objavljuje

      J A V N I P O Z I V II

      Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i
      Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine
      za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju
      povratka na područje opština Republike Srpske: Novo Goražde, Teslić, Šipovo,
      Banja Luka, Bosanski Novi/Novi Grad, Čajniče, Osmaci, Bijeljina, Sokolac,
      Mrkonjić Grad, Kotor Varoš, Doboj, Rogatica, Prijedor, Višegrad, Foča, Vlasenica,
      Bratunac, Srebrenica, Zvornik, Ugljevik, Lopare, Milići, Pelagićevo, Bosanski
      Brod/Brod, Modriča, Bosanski Šamac/Šamac, Derventa, Bosanska
      Gradiška/Gradiška, Bosanska Dubica/Kozarska Dubica, Kalinovik, Bosanska
      Kostajnica/Kostajnica, Prnjavor, Jezero, Vukosavlje, Rudo
      Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru
      implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i
      sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“
      izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i
      Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine.
      Sredstva će se osiguravati iz Budžeta Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i
      povratnike“, sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora.
      Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili
      implementator definisan posebnim sporazumom.
      KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA

      OPĆI KRITERIJI

      Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći
      1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljena osoba u Federaciji Bosne i
      Hercegovine ili povratnik iz Federacije Bosne i Hercegovine,
      Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i
      rekonstrukcije stambenih jedinica:
      2. da je iskazao namjeru za povratkom,
      3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom
      koja je predmet rekonstrukcije,
      4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je
      predmet rekonstrukcije,
      5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za
      stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih
      uvjeta,
      6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH
      drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a u skladu sa
      odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće

      standarde o minimumu stambenih uvjeta.
      I.1.) Dokaz o statusu izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnika
      – Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija da je potencijalni korisnik
      pomoći izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH i povratnik je potvrda nadležnog organa
      o statusu (za sve članove porodice prijavljene za pomoć u rekonstrukciji):
      a) izbjeglica iz BiH svoj status dokazuje odgovarajućom potvrdom nadležnog organa
      zemlje boravka,
      b)raseljena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine svoj status dokazuje
      potvrdom/pravosnažnim rješenjem nadležnog organa općine privremenog boravka
      o statusu raseljene osobe,
      c) povratnik svoj status dokazuje potvrdom nadležnog organa o statusu povratka uz
      kopiju CIPS-ove lične karte izdate u mjestu povratka i potvrde o prijavi prebivališta.
      I.2.) Dokaz o namjeri za povratkom
      – Izjavom podnositelja, koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine povratka,

      dokazuje se:

      a) da je iskazana namjera za povratkom,
      b) da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje u
      skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
      c) da korisnik /nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su prijavljeni
      za dobivanje pomoći u rekonstrukciji, od 1991. godine nemaju na teritoriju BiH
      drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa
      odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
      d) da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajući
      standard o minimumu stambenih uvjeta.
      I.3.) Dokaz o vlasništvu/ stanarskom pravu
      – Dokumenti kojim se dokazuje vlasništvo/stanarsko pravo nad stambenom jedinicom

      koja je predmet rekonstrukcije su:

      a) ZK , zemljišno-knjižni izvadak ili posjedovni list, ne stariji od 6 (šest)
      mjeseci.
      I.4.) Dokaz o kretanju
      – Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadležni
      organ unutarnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine
      imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije.
      Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.
      U izuzetnim slučajevima, kada se uvjerenjem o kretanju ne može pouzdano utvrditi
      prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava dva
      svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.

      POSEBNI KRITERIJI

      Ispunjavanje posebnih kriterija služi Komisiji za odabir korisnika kao osnova za
      formiranje rang liste korisnika, poštujući načela transparentnosti i jednakopravnosti
      pristupu pomoći za rekonstrukciju.
      Posebni kriteriji su:1. Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište i živi u uvjetima koji su
      ispod utvrđenog stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji privremeno
      borave u improviziranim naseljima, kampovima, kontejnerima i slično.
      2. Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama kao što su:
      a) socijalna kategorija,
      b) osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
      c) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,
      d) šehidske porodice/porodice poginulih boraca,
      e) porodice nestalih osoba i
      f) bivši logoraši.
      3. Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom
      smještaju ili zadovoljavaju uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj.
      4. Broj i starosna dob članova domaćinstva koji su se prijavili za povratak na svoje
      prijeratno prebivalište.
      Povratak u prijeratno prebivalište dokazuje se kopijom lične/osobne karte, kojom se
      dokazuje da korisnik ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi
      objekat/stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije i potvrda nadležnog
      općinskog organa ili drugog nadležnog organa da je povratnik.
      II.1.) Dokaz o povratku u prijeratno prebivalište
      II.2.) Dokaz o pripadnosti određenim skupinama
      II.2.a) socijalna kategorija svoj status dokazuje relevantnim dokazima i to: posljednji
      ček od penzije, dokaz da se radi o korisniku socijalnih davanja od nadležnog
      centra za socijalni rad ili nadležne općinske službe za socijalnu i dječiju
      zaštitu, dokaz da se radi o civilnoj žrtvi rata i da ostvaruje/ne ostvaruje prihode
      po tom osnovu,
      II.2.b.) status lica sa invaliditetom dokazuje se rješenjem koje se pribavlja od strane
      nadležnog organa (ratni vojni invalid, lica sa urođenim ili stečenim
      invaliditetom i sl.), kod kojeg se vodi službena evidencija,
      II.2.c.) status samohranog roditelja, staratelja ili hranitelja dokazuje se relevantnim
      dokazom koji se pribavlja od strane nadležnog centra za socijalni rad ili
      općinskog organa uprave, nadležnog za poslove socijalne i dječije zaštite kod
      kojeg se vodi službena evidencija,
      II.2.d.) status šehidske porodice / porodice poginulih boraca dokazuje se potvrdom
      koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena
      evidencija,
      II.2.e.) status porodice nestale/ih osoba dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od
      strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,
      II.2.f.) status bivšeg logoraša dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane
      nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija.
      II.3.) Dokaz o boravku u kolektivnim oblicima zbrinjavanja i alternativnom
      smještaju
      a) činjenica da se korisnik nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom
      smještaju dokazuje se potvrdom nadležnog organa na čijoj teritoriji se nalazi
      kolektivni centar ili alternativni smještaj.
      b) činjenica da korisnik zadovoljava uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni
      smještaj dokazuje se potvrdom nadležnog organa općine, kantona, entiteta u
      kojem korisnik privremeno boravi.
      II.4.) Dokaz o brojnosti porodice
      Brojnost porodice koje imaju više članova domaćinstva i njihova starosna dob, koji su
      se prijavili za povratak, dokazuje se kućnom listom, ovjerenom od strane nadležnog
      općinskog organa.
      Uz ovjerenu kućnu listu korisnik je dužan priložiti rodne listove za sve maloljetne
      članove, odnosno ovjerenu kopiju lične/osobne karte za sve punoljetne članove
      porodice.
      Podnošenje prijava i dokumenata
      Prijave za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka u okviru
      implementacije „Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog
      materijala i sredstava za ugradnju“ i „Programa obnove stambenih jedinica po
      sistemu „ključ u ruke“ izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u
      Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine sa
      potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje svih općih i posebnih
      kriterija, dostaviti na protokol Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
      svakim radnim danom od 8,00 sati do 16,00 sati, ili poštom na adresu: Federalno
      ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41, 71000 Sarajevo, sa naznakom:
      „ZA JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU
      STAMBENIH JEDINICA U CILJU POVRATKA“.
      [u]Prijave za rekonstrukciju stambenih jedinica podnose se uz posebno
      popunjen obrazac koji će biti dostupan na šalterima općina boravka i općina
      povratka, resornim kantonalnim Ministarstvima, u prostorijama Federalnog
      ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vilsonovo šetalište 10 i na internet stranici
      Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica ww w.fmroi.gov.ba,[/u] gdje će biti
      objavljen i tekst Javnog poziva.
      Javni poziv traje 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

      Prijave koje budu kompletne i dostavljene u roku iz prethodnog stava bit će uzete u
      razmatranje od strane Komisije za odabir korisnika ovog ministarstva.
      Žalba: Žalbe se podnose Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica,
      Alipašina 41, 71000 Sarajevo u roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja rang
      liste potencijalnih korisnika, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Federalnog
      ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Kantona, Općina povratka i na internet
      stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica http://www.fmroi.gov.ba.
      MINISTAR

      Broj: 01-36-69-1/12 mr. Adil Osmanović
      Sarajevo, 18.01.2012. godine

      Zambi
      Participant
       Post count: 898

       Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i
       Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:35/05), člana 27. Zakona o
       raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz
       Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), Uputstva o načinu
       i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica
       („Službeni glasnik BiH“,broj:48/06), Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
       objavljuje

       J A V N I P O Z I V II

       Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i
       Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine
       za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju
       povratka na područje opština Republike Srpske: Novo Goražde, Teslić, Šipovo,
       Banja Luka, Bosanski Novi/Novi Grad, Čajniče, Osmaci, Bijeljina, Sokolac,
       Mrkonjić Grad, Kotor Varoš, Doboj, Rogatica, Prijedor, Višegrad, Foča, Vlasenica,
       Bratunac, Srebrenica, Zvornik, Ugljevik, Lopare, Milići, Pelagićevo, Bosanski
       Brod/Brod, Modriča, Bosanski Šamac/Šamac, Derventa, Bosanska
       Gradiška/Gradiška, Bosanska Dubica/Kozarska Dubica, Kalinovik, Bosanska
       Kostajnica/Kostajnica, Prnjavor, Jezero, Vukosavlje, Rudo
       Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru
       implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i
       sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“
       izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i
       Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine.
       Sredstva će se osiguravati iz Budžeta Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i
       povratnike“, sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora.
       Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili
       implementator definisan posebnim sporazumom.
       KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA

       OPĆI KRITERIJI

       Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći
       1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljena osoba u Federaciji Bosne i
       Hercegovine ili povratnik iz Federacije Bosne i Hercegovine,
       Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i
       rekonstrukcije stambenih jedinica:
       2. da je iskazao namjeru za povratkom,
       3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom
       koja je predmet rekonstrukcije,
       4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je
       predmet rekonstrukcije,
       5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za
       stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih
       uvjeta,
       6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH
       drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a u skladu sa
       odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće

       standarde o minimumu stambenih uvjeta.
       I.1.) Dokaz o statusu izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnika
       – Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija da je potencijalni korisnik
       pomoći izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH i povratnik je potvrda nadležnog organa
       o statusu (za sve članove porodice prijavljene za pomoć u rekonstrukciji):
       a) izbjeglica iz BiH svoj status dokazuje odgovarajućom potvrdom nadležnog organa
       zemlje boravka,
       b)raseljena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine svoj status dokazuje
       potvrdom/pravosnažnim rješenjem nadležnog organa općine privremenog boravka
       o statusu raseljene osobe,
       c) povratnik svoj status dokazuje potvrdom nadležnog organa o statusu povratka uz
       kopiju CIPS-ove lične karte izdate u mjestu povratka i potvrde o prijavi prebivališta.
       I.2.) Dokaz o namjeri za povratkom
       – Izjavom podnositelja, koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine povratka,

       dokazuje se:

       a) da je iskazana namjera za povratkom,
       b) da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje u
       skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
       c) da korisnik /nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su prijavljeni
       za dobivanje pomoći u rekonstrukciji, od 1991. godine nemaju na teritoriju BiH
       drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa
       odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
       d) da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajući
       standard o minimumu stambenih uvjeta.
       I.3.) Dokaz o vlasništvu/ stanarskom pravu
       – Dokumenti kojim se dokazuje vlasništvo/stanarsko pravo nad stambenom jedinicom

       koja je predmet rekonstrukcije su:

       a) ZK , zemljišno-knjižni izvadak ili posjedovni list, ne stariji od 6 (šest)
       mjeseci.
       I.4.) Dokaz o kretanju
       – Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadležni
       organ unutarnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine
       imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije.
       Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.
       U izuzetnim slučajevima, kada se uvjerenjem o kretanju ne može pouzdano utvrditi
       prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava dva
       svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.

       POSEBNI KRITERIJI

       Ispunjavanje posebnih kriterija služi Komisiji za odabir korisnika kao osnova za
       formiranje rang liste korisnika, poštujući načela transparentnosti i jednakopravnosti
       pristupu pomoći za rekonstrukciju.
       Posebni kriteriji su:1. Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište i živi u uvjetima koji su
       ispod utvrđenog stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji privremeno
       borave u improviziranim naseljima, kampovima, kontejnerima i slično.
       2. Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama kao što su:
       a) socijalna kategorija,
       b) osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
       c) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,
       d) šehidske porodice/porodice poginulih boraca,
       e) porodice nestalih osoba i
       f) bivši logoraši.
       3. Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom
       smještaju ili zadovoljavaju uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj.
       4. Broj i starosna dob članova domaćinstva koji su se prijavili za povratak na svoje
       prijeratno prebivalište.
       Povratak u prijeratno prebivalište dokazuje se kopijom lične/osobne karte, kojom se
       dokazuje da korisnik ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi
       objekat/stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije i potvrda nadležnog
       općinskog organa ili drugog nadležnog organa da je povratnik.
       II.1.) Dokaz o povratku u prijeratno prebivalište
       II.2.) Dokaz o pripadnosti određenim skupinama
       II.2.a) socijalna kategorija svoj status dokazuje relevantnim dokazima i to: posljednji
       ček od penzije, dokaz da se radi o korisniku socijalnih davanja od nadležnog
       centra za socijalni rad ili nadležne općinske službe za socijalnu i dječiju
       zaštitu, dokaz da se radi o civilnoj žrtvi rata i da ostvaruje/ne ostvaruje prihode
       po tom osnovu,
       II.2.b.) status lica sa invaliditetom dokazuje se rješenjem koje se pribavlja od strane
       nadležnog organa (ratni vojni invalid, lica sa urođenim ili stečenim
       invaliditetom i sl.), kod kojeg se vodi službena evidencija,
       II.2.c.) status samohranog roditelja, staratelja ili hranitelja dokazuje se relevantnim
       dokazom koji se pribavlja od strane nadležnog centra za socijalni rad ili
       općinskog organa uprave, nadležnog za poslove socijalne i dječije zaštite kod
       kojeg se vodi službena evidencija,
       II.2.d.) status šehidske porodice / porodice poginulih boraca dokazuje se potvrdom
       koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena
       evidencija,
       II.2.e.) status porodice nestale/ih osoba dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od
       strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,
       II.2.f.) status bivšeg logoraša dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane
       nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija.
       II.3.) Dokaz o boravku u kolektivnim oblicima zbrinjavanja i alternativnom
       smještaju
       a) činjenica da se korisnik nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom
       smještaju dokazuje se potvrdom nadležnog organa na čijoj teritoriji se nalazi
       kolektivni centar ili alternativni smještaj.
       b) činjenica da korisnik zadovoljava uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni
       smještaj dokazuje se potvrdom nadležnog organa općine, kantona, entiteta u
       kojem korisnik privremeno boravi.
       II.4.) Dokaz o brojnosti porodice
       Brojnost porodice koje imaju više članova domaćinstva i njihova starosna dob, koji su
       se prijavili za povratak, dokazuje se kućnom listom, ovjerenom od strane nadležnog
       općinskog organa.
       Uz ovjerenu kućnu listu korisnik je dužan priložiti rodne listove za sve maloljetne
       članove, odnosno ovjerenu kopiju lične/osobne karte za sve punoljetne članove
       porodice.
       Podnošenje prijava i dokumenata
       Prijave za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka u okviru
       implementacije „Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog
       materijala i sredstava za ugradnju“ i „Programa obnove stambenih jedinica po
       sistemu „ključ u ruke“ izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u
       Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine sa
       potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje svih općih i posebnih
       kriterija, dostaviti na protokol Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
       svakim radnim danom od 8,00 sati do 16,00 sati, ili poštom na adresu: Federalno
       ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41, 71000 Sarajevo, sa naznakom:
       „ZA JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU
       STAMBENIH JEDINICA U CILJU POVRATKA“.
       [u]Prijave za rekonstrukciju stambenih jedinica podnose se uz posebno
       popunjen obrazac koji će biti dostupan na šalterima općina boravka i općina
       povratka, resornim kantonalnim Ministarstvima, u prostorijama Federalnog
       ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vilsonovo šetalište 10 i na internet stranici
       Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica ww w.fmroi.gov.ba,[/u] gdje će biti
       objavljen i tekst Javnog poziva.
       Javni poziv traje 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

       Prijave koje budu kompletne i dostavljene u roku iz prethodnog stava bit će uzete u
       razmatranje od strane Komisije za odabir korisnika ovog ministarstva.
       Žalba: Žalbe se podnose Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica,
       Alipašina 41, 71000 Sarajevo u roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja rang
       liste potencijalnih korisnika, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Federalnog
       ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Kantona, Općina povratka i na internet
       stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica http://www.fmroi.gov.ba.
       MINISTAR

       Broj: 01-36-69-1/12 mr. Adil Osmanović
       Sarajevo, 18.01.2012. godine

       Mustafa
       Participant
        Post count: 8282

        Izgrađeno 11 kuća

        ROGATICA – Fond za povratak BiH i Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske udruženim sredstvima finasirali su izgradnju 11 kuća za povratnike Bošnjake na području opštine Rogatica za šta je izdvojeno 258.479 KM.

        Stručni saradnik za obnovu i povratak u ovoj opštini Milenko Janković rekao je danas Srni da su kuće izgrađene u centru grada, te u selima Rakitnica, Kramer Selo, Pribošijevići, Kozići, Gornji Dub i drugim selima.

        Janković je rekao da su kuće izgrađene po sistemu “ključ u ruke”, površine od 40 do 67 metara kvadratnih, zavisno od broja članova domaćinstva. Izvođač radova je bilo preduzeće “Primus” iz Rogatice.

        srna

        Mustafa
        Participant
         Post count: 8282

         Izgrađeno 11 kuća

         ROGATICA – Fond za povratak BiH i Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske udruženim sredstvima finasirali su izgradnju 11 kuća za povratnike Bošnjake na području opštine Rogatica za šta je izdvojeno 258.479 KM.

         Stručni saradnik za obnovu i povratak u ovoj opštini Milenko Janković rekao je danas Srni da su kuće izgrađene u centru grada, te u selima Rakitnica, Kramer Selo, Pribošijevići, Kozići, Gornji Dub i drugim selima.

         Janković je rekao da su kuće izgrađene po sistemu “ključ u ruke”, površine od 40 do 67 metara kvadratnih, zavisno od broja članova domaćinstva. Izvođač radova je bilo preduzeće “Primus” iz Rogatice.

         srna

         Mustafa
         Participant
          Post count: 8282

          UNHCR je nedavno objavio da još 75.000 ljudi u BiH žive kao izbjeglice.
          11.4.2012

          Unija za održivi povratak i integracije u BiH ima specijalni status pri Ekonomskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda od 1997. godine, a okuplja više od 100 lokalnih udruženja i nevladinih organizacija.

          “Unija je sa svojih 114 lokalnih nevladinih organizacija uradila monitoring održivosti povratka u periodu od tri godine, te se došlo do podataka da se 727.000 osoba vratilo svojim domovima”, kazala je Zukić, te dodala da je “privatizacija išla paralelno sa procesom povratka, te time onemogućila ljudima da se vrate na svoja radna mjesta i započnu život”.

          Do danas je obnovljeno 68 posto stambenog fonda, odnosno 325 hiljada stambenih jedinica, a 145 hiljada kuća i stanova još je razrušeno.

          Iz Unije za održivi povratak naglašavaju kako u bazi podataka Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH ima još 43 hiljade porodica, što znači da se više od 100.000 ljudi nije prijavilo za povratak.

          Razlog je, kako je objasnila Zukić, “što su se ljudi umorili od procedura, koje su pritom preskupe za jednog povratnika”.

          Politika kao kočnica

          Iako se istočna Bosna najviše spominje u kontekstu povratka, zbog brojnosti izbjeglica sa tih prostora, Zukić napominje da je teška situacija i u drugim krajevima BiH.

          “Postoji izražena želja Srba za povratkom u Mostar, Bošnjaka u Livanjski kanton, te Hrvata u Posavinu. Politika im je jednostavno onemogućila da se ta njihova želja čuje”, kazala je ona.

          Kao glavni razlog zbog kojeg se proces povratka nije završio na vrijeme Zukić navodi činjenicu da vlasti na svim nivoima nisu poduprle održivi povratak.

          “Gradile su se kuće bez mogućnosti zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, penzionog osiguranja, što su osnovni uslovi za život nakon povratka”, otkriva Zukić.

          Unija za održivi povratak i integracije nada se kako će sredstva sa konferencije, koja će biti održana u Sarajevu 24. aprila, poslužiti za smještaj više hiljada osoba koje još žive u lošim uvjetima u kolektivnim centrima.

          Aktivisti Unije prenijeli su poruke povratnika koji ne žele živjeti od milostinje: “Nemojte nam davati donacije, dajte nam sredstva da možemo živjeti od svog rada. Mi ćemo sebi praviti kuće. Donacije umrtvljuju naš mozak. Mi želimo raditi, imamo smisla, educirani smo i naći ćemo tržište koje će biti povoljno za proizvode koje ćemo proizvesti“, kazuju oni.

          Izvor: Agencije

          Mustafa
          Participant
           Post count: 8282

           UNHCR je nedavno objavio da još 75.000 ljudi u BiH žive kao izbjeglice.
           11.4.2012

           Unija za održivi povratak i integracije u BiH ima specijalni status pri Ekonomskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda od 1997. godine, a okuplja više od 100 lokalnih udruženja i nevladinih organizacija.

           “Unija je sa svojih 114 lokalnih nevladinih organizacija uradila monitoring održivosti povratka u periodu od tri godine, te se došlo do podataka da se 727.000 osoba vratilo svojim domovima”, kazala je Zukić, te dodala da je “privatizacija išla paralelno sa procesom povratka, te time onemogućila ljudima da se vrate na svoja radna mjesta i započnu život”.

           Do danas je obnovljeno 68 posto stambenog fonda, odnosno 325 hiljada stambenih jedinica, a 145 hiljada kuća i stanova još je razrušeno.

           Iz Unije za održivi povratak naglašavaju kako u bazi podataka Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH ima još 43 hiljade porodica, što znači da se više od 100.000 ljudi nije prijavilo za povratak.

           Razlog je, kako je objasnila Zukić, “što su se ljudi umorili od procedura, koje su pritom preskupe za jednog povratnika”.

           Politika kao kočnica

           Iako se istočna Bosna najviše spominje u kontekstu povratka, zbog brojnosti izbjeglica sa tih prostora, Zukić napominje da je teška situacija i u drugim krajevima BiH.

           “Postoji izražena želja Srba za povratkom u Mostar, Bošnjaka u Livanjski kanton, te Hrvata u Posavinu. Politika im je jednostavno onemogućila da se ta njihova želja čuje”, kazala je ona.

           Kao glavni razlog zbog kojeg se proces povratka nije završio na vrijeme Zukić navodi činjenicu da vlasti na svim nivoima nisu poduprle održivi povratak.

           “Gradile su se kuće bez mogućnosti zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, penzionog osiguranja, što su osnovni uslovi za život nakon povratka”, otkriva Zukić.

           Unija za održivi povratak i integracije nada se kako će sredstva sa konferencije, koja će biti održana u Sarajevu 24. aprila, poslužiti za smještaj više hiljada osoba koje još žive u lošim uvjetima u kolektivnim centrima.

           Aktivisti Unije prenijeli su poruke povratnika koji ne žele živjeti od milostinje: “Nemojte nam davati donacije, dajte nam sredstva da možemo živjeti od svog rada. Mi ćemo sebi praviti kuće. Donacije umrtvljuju naš mozak. Mi želimo raditi, imamo smisla, educirani smo i naći ćemo tržište koje će biti povoljno za proizvode koje ćemo proizvesti“, kazuju oni.

           Izvor: Agencije

           Mustafa
           Participant
            Post count: 8282

            Donatorska konferencija u Sarajevu

            Sakupljeno 300 od potrebnih 500 miliona eura za izbjeglice u regiji

            U Sarajevu je danas održana Međunarodna donatorska konferencija na kojoj je sakupljeno oko 300 od potrebnih 500 miliona eura donacija za program zbrinjavanja izbjeglica i raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Ove četiri zemlje osigurat će oko 83 miliona eura.

            Piše: J. Hadžiahmetović

            Iako je planirano da će zemlje Evropske unije, Turska, SAD, Švicarska i ostali učesnici na današnjoj donatorskoj konferenciji sakupiti više od 500 miliona eura koliko je potrebno da se provede petogodišnji Regionalni program trajnog zbrinjavanja raseljenih osoba i izbjeglica, to se ipak nije desilo.

            Kako je rekao ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubić, on se nada da će ovaj progam ipak biti ispunjen u narednih pet godina. Na pitanje šta će biti sa ostatkom od 200 miliona koliko nedostaje da bi se Program zaokružio, ministar Ljubić je odgovorio kako su dobili čvrste garancije od EU da će i to biti osigurano.

            “Što se BiH tiče, sve izbjeglice koje se nalaze u Srbiji i Hrvatskoj bit će obuhvaćene ovim programom. Program ćemo, nadam se, početi do kraja ove godine”, kazao je Ljubić.

            Primjer odlične saradnje

            Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Branko Grčić kaže da je u Hrvatskoj ovim Programom obuhvaćeno ukupno 3.500 porodica.

            Donatorskoj konferenciji prisustvovao je i evropski komesar za proširenje Štefan Fule koji je bio iznenađen brojem kamera i novinarskih ekipa koje su ga dočekale na pres konferenciji u zgradi Parlamenta BiH. Fule smatra kako konferencija predstavlja jasan znak da regija ostavlja prošlost iza sebe i da će se nastaviti kretatati prema budućnosti.

            “Osim toga, ova konferencija predstavlja jedan odličan primjer saradnje između četiri regionalne zemlje. Ovako dobra regionalna saradnja je jasan znak napretka prema integracijama u Evropsku uniju, gdje je povratak izbjeglica jedan od stubova regionalne saradnje”, kazao je Fule.

            EK donirala 230 miliona eura

            Regionalni stambeni program obuhvatit će 27.000 domaćinstava ili 74.000 osoba u četiri zemlje regije. Za Fulea je ovo dobar model za rješavanje međunarodne krize koja postoji u čitavom svijetu, a tiče se izbjeglica i raseljenih osoba.

            “Danas mi je bilio veliko zadovoljstvo da objavim kako će EU za ovaj program pružiti finansijsku pomoć od 230 miliona eura u narednih pet godina. To ja pola ukupnih sredstava potrebnih za cijeli Program”, kazao je Fule.

            Evropska komisija će nastaviti lobirati kod donatora, kaže Fule, kako bi se program doveo do kraja. Na pitanje o šansi BiH da preda aplikaciju za članstvo u EU do kraja godine, Fule je kazao da on nije prava osoba koja bi trebala dati odgovor na ovo pitanje.

            “Političari BiH znaju odogovr na to pitanje, ali ja sam entuzijasta da će BiH podnijeti kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU”, odgovorio je komesar za proširenje EU.

            Najviše novca na današnjoj donatorskoj konferenciji osigurali su Evropska komisija (230 miliona eura), SAD (10 miliona) te Švicarska, Norveška i Italija (po pet miliona). Treba napomenuti da je Sadako Ogata, specijalna gošća UNHCR-a donirala 25.000 eura za potporu Regionalnom stambenom programu.

            Mustafa
            Participant
             Post count: 8282

             Donatorska konferencija u Sarajevu

             Sakupljeno 300 od potrebnih 500 miliona eura za izbjeglice u regiji

             U Sarajevu je danas održana Međunarodna donatorska konferencija na kojoj je sakupljeno oko 300 od potrebnih 500 miliona eura donacija za program zbrinjavanja izbjeglica i raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Ove četiri zemlje osigurat će oko 83 miliona eura.

             Piše: J. Hadžiahmetović

             Iako je planirano da će zemlje Evropske unije, Turska, SAD, Švicarska i ostali učesnici na današnjoj donatorskoj konferenciji sakupiti više od 500 miliona eura koliko je potrebno da se provede petogodišnji Regionalni program trajnog zbrinjavanja raseljenih osoba i izbjeglica, to se ipak nije desilo.

             Kako je rekao ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubić, on se nada da će ovaj progam ipak biti ispunjen u narednih pet godina. Na pitanje šta će biti sa ostatkom od 200 miliona koliko nedostaje da bi se Program zaokružio, ministar Ljubić je odgovorio kako su dobili čvrste garancije od EU da će i to biti osigurano.

             “Što se BiH tiče, sve izbjeglice koje se nalaze u Srbiji i Hrvatskoj bit će obuhvaćene ovim programom. Program ćemo, nadam se, početi do kraja ove godine”, kazao je Ljubić.

             Primjer odlične saradnje

             Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Branko Grčić kaže da je u Hrvatskoj ovim Programom obuhvaćeno ukupno 3.500 porodica.

             Donatorskoj konferenciji prisustvovao je i evropski komesar za proširenje Štefan Fule koji je bio iznenađen brojem kamera i novinarskih ekipa koje su ga dočekale na pres konferenciji u zgradi Parlamenta BiH. Fule smatra kako konferencija predstavlja jasan znak da regija ostavlja prošlost iza sebe i da će se nastaviti kretatati prema budućnosti.

             “Osim toga, ova konferencija predstavlja jedan odličan primjer saradnje između četiri regionalne zemlje. Ovako dobra regionalna saradnja je jasan znak napretka prema integracijama u Evropsku uniju, gdje je povratak izbjeglica jedan od stubova regionalne saradnje”, kazao je Fule.

             EK donirala 230 miliona eura

             Regionalni stambeni program obuhvatit će 27.000 domaćinstava ili 74.000 osoba u četiri zemlje regije. Za Fulea je ovo dobar model za rješavanje međunarodne krize koja postoji u čitavom svijetu, a tiče se izbjeglica i raseljenih osoba.

             “Danas mi je bilio veliko zadovoljstvo da objavim kako će EU za ovaj program pružiti finansijsku pomoć od 230 miliona eura u narednih pet godina. To ja pola ukupnih sredstava potrebnih za cijeli Program”, kazao je Fule.

             Evropska komisija će nastaviti lobirati kod donatora, kaže Fule, kako bi se program doveo do kraja. Na pitanje o šansi BiH da preda aplikaciju za članstvo u EU do kraja godine, Fule je kazao da on nije prava osoba koja bi trebala dati odgovor na ovo pitanje.

             “Političari BiH znaju odogovr na to pitanje, ali ja sam entuzijasta da će BiH podnijeti kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU”, odgovorio je komesar za proširenje EU.

             Najviše novca na današnjoj donatorskoj konferenciji osigurali su Evropska komisija (230 miliona eura), SAD (10 miliona) te Švicarska, Norveška i Italija (po pet miliona). Treba napomenuti da je Sadako Ogata, specijalna gošća UNHCR-a donirala 25.000 eura za potporu Regionalnom stambenom programu.

             mirsad_d
             Participant
              Post count: 4000

              Izdvojena / utrosena sredstva za povratak u opstini Rogatica 2008 – 2012
              http://uzopibih.com.ba/povratak/rogatica.html

              Mustafa
              Participant
               Post count: 8282

               Povratnicima u RS omogućiti sva prava

               Kampanja Prvi mart u ovom trenutku fokusirana je na izmjenu diskriminirajućih kantonalnih i federalnih propisa koji su povratnike u proteklih 20 godina doslovno stavljali izvan pravne zaštite garantirane Ustavom i zakonima BiH.
               Na šta fokusirate kampanju Koalicije Prvi mart?

               – Kampanja Prvi mart u ovom trenutku fokusirana je na izmjenu diskriminirajućih kantonalnih i federalnih propisa koji su povratnike u proteklih 20 godina doslovno stavljali izvan pravne zaštite garantirane Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, da ne spominjemo činjenicu da su obeshrabrili implementaciju aneksa 7 Općeg sporazuma za mir.

               Neću da pretjerujem, ali propisi koje je Federacija BiH usvajala i provodila posljednjih 17 godina aktivno su onemogućavali prognane, izbjegle i interno raseljene da se zapravo vrate kući. Dakle, ovdje nije riječ o RS-u: jasno da je tamošnji režim napravljen za samo jednu etničku skupinu i u ime nje. Svi ostali građani su faktički građani drugog reda i sve vlade RS-a od kraja rata naovamo provodile su sistemsku i institucionalnu politiku aparthejda, segregacije i diskriminacije.

               Prvi mart nije usmjeren samo na registraciju, jer da je tako, mi bismo se fokusirali na našu dijasporu, koju ćemo svakako registrovati i učiniti sve da joj omogućimo da glasa, nego na zaštitu onih ljudi koji su donijeli odluku da ne pristaju na faktičko stanje stvoreno ognjem i mačem i vratili se u svoje domove, ali su od federalnih i državnih vlasti ostavljeni na cjedilu i isporučeni na milost i nemilost jednom rasističkom režimu.

               Kako postići izmjene diskriminirajućih propisa?

               – Naš prvi cilj je rušenje zakonodavnog zida koji je uspostavljen na nekadašnjoj liniji razgraničenja, stoga razgovaramo sa kantonalnim premijerima i ministrima, federalnim premijerom i ministrima o uklanjanju tih prepreka i pružanju temeljne pravne zaštite onim našim sugrađanima koji de facto žive u RS-u, ali iz tih razloga, dakle zbog zdravstvenog i penzionog osiguranja, boračko-invalidske zaštite ili dječijeg dodatka, i dalje imaju prijavljeno prebivalište u Federaciji. To je potrebno ne samo zato što oni ne mogu računati na ravnopravan i pošten tretman u institucijama RS-a nego zato što je, na primjer, zdravstveni sistem u RS-u u potpunom raspadu i što naprosto ne mogu računati da će dobiti uslugu kakvu treba da dobiju. Do sada stvari idu dobro i svi naši sagovornici su izrazili želju i interes, odnosno stavili na raspolaganje svoje resurse, te ćemo zajedno raditi na izmjeni propisa.

               Dvije vrste ljudi

               Da li je povećan povratak u RS?

               – Postoji jedna dobra i jedna loša vijest u vezi s povratkom. Dobra je da je broj nesrba koji su se vratili i žive u svojim prijeratnim domovima u RS-u mnogo veći nego što izgleda i to što su se vratili usprkos vlasti. Druga, loša, jeste ta što i dalje de jure ne borave u RS-u i što vlasti RS-a čine sve da ih u tome onemoguće. Pritom govorim o entitetskim vlastima. Mi imamo i dosta sagovornika u vlastima na lokalnom nivou koji uviđaju sve prednosti prijave prebivališta i koji će nam čak i pomoći u tome. Problem je što su neki od velikih patriota koji su proteklih godina bili u državnom Parlamentu nekada glasali za zakon koji povratnika definira kao osobu koja šest mjeseci boravi na svojoj prijeratnoj adresi. Drugim riječima, nakon isteka roka od šest mjeseci onaj koji se vratio više nije povratnik. Jasno je da su za takav zakon, odnosno takvu definiciju povratnika mogle glasati samo dvije vrste ljudi, oni koji ne žele da vide da se ljudi vraćaju svojim kućama i oni koji, iako su od njih dobili mandat, ne dijele realnost tih ljudi niti na jednom nivou.

               Postoji li mogućnost promjene spornog zakona?

               – Mi smo u Kantonu Sarajevo već u intenzivnim razgovorima sa Vladom i radimo zajedno na izradi propisa o dopunskim pravima povratnika tako da uklonimo s puta taj diskriminirajući rok od šest mjeseci i ljudima omogućimo da se osjećaju kao da su još u svojoj državi, a ne kao da mijenjaju državu kada pređu preko nekadašnje linije razgraničenja. Razgovarali smo i sa premijerom Srednjobosanskog kantona, do kraja sedmice ćemo imati sastanak sa premijerom Zeničko-dobojskog kantona, brzo ćemo i u Tuzlu, pokrenut ćemo u saradnji sa odgovornim ljudima u tim vladama najveću tzv. giljotinu propisa u ovoj zemlji poslije rata, u to sam uvjeren.

               Osim obećanja, imate li podršku političkih partija?

               – Ono što je sve nas uvjerljivo najviše razočaralo nakon Srebrenice nije bilo ni to što su lokalni političari, koji su zbog toga što smo mi uradili dobili odborničke mandate, odmah počeli trgovati – jer mi nismo politička partija i nemamo prerogativ da bilo kome kažemo kako ćemo voditi politiku – nego to što smo u kampanju Prvi mart opet morali da krećemo od početka. Dan poslije izbora, izuzme li se troje ili četvoro ljudi s kojima smo održavali intenzivne kontakte tokom one iscrpljujuće proceduralne bitke za priznanje sasvim zakonitih i legitimnih izbora u Srebrenici, sve što smo mi uradili u prethodnih šest mjeseci i svi oni ljudi koji su se registrovali da glasaju su bili zaboravljeni. Ni mi, ni oni, ni svi ti ljudi koji tamo žive, nemamo ništa od tapšanja po ramenima i ako vjerujete da je i to “tamo” još BiH, pomozite nam konstruktivno. Nismo mi tu da bismo se busali u bošnjačka prsa, nego da bismo se borili za ideju da su svi građani ove zemlje ravnopravni na svakom njenom koraku. I za to su potrebne neke prozaične stvari tipa kompjutera, printera, skenera, faksa itd.

               Početak borbe

               Zbog čega Vas se boji sadašnji režim u RS-u?

               – Kad je riječ o sadašnjem režimu RS-a, moram da kažem da se jako čudim da oni u jednoj ustavnoj, zakonitoj, demokratskoj i prije svega civilnoj inicijativi vide opasnost. Sasvim je jasno da je njih neko nekad uvjerio u to da je 49 posto teritorije srpsko, ali dok to ne bude pisalo u Ustavu ove zemlje, Republika Srpska je multietnički entitet sva tri konstitutivna naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Stoga su pokušaji zastrašivanja i instrumentalizacija Okružnog tužiteljstva u Bijeljini naprosto smiješni. Znam da se ponavljam, ali ovo stvarno nije 1992, iako su ljudi koji donose političke odluke u RS-u morali ostati u ’92, jer samo tako ovo što oni prodaju svojim biračima ima smisla.

               U 2013. to je potpuno besmisleno. Uvjerljivo najsmješnija je uvijena prijetnja državnog ministra za civilne poslove Sredoja Novića kako će on, eto, pokrenuti promjene državnog Zakona o prebivalištu kojim se neki tamo fantomski Bošnjaci, kao, protive. E, sad, ono što je tu smiješno je činjenica da i Nović zna da nikakve promjene tog ili bilo kojeg drugog zakona ne mogu suspendovati slobodu kretanja i slobodu izbora prebivališta. Na kraju, ovo što mi sada radimo je samo preteča onoga što će se morati dogoditi kada jednom, konačno, ova država ozbiljno prione na posao integracije u zakonodavni okvir EU. Dakle, jedinstven ekonomski i pravni prostor, kao uslov svih uslova. Drugim riječima, ne možete biti za pristupanje EU, a biti protiv slobode kretanja ljudi, roba i usluga, odnosno slobode izbora prebivališta.

               Na koncu, naša inicijativa je usmjerena na omogućavanje prava glasa i cijelog niza drugih, Ustavom garantiranih prava svim građanima BiH, i utemeljena je prije svega na aneksu 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Borba na tom polju ide od slobode povratničke zajednice da se udružuje i okuplja u asocijacije i štiti svoja prava, preko prava udruženja žrtava da na ulicama i trgovima gradova širom entiteta RS obilježavaju bitne dane, sjećaju se i opominju na žrtve, do prava svakog građanina nesrpske etničke pripadnosti da ima jednak pristup svim javnim službama i ne bude više tretiran kao građanin drugog reda. Bez osjećaja svakog građanina BiH da Bosna i Hercegovina kao država postoji na svakom pedlju zemlje unutar njenih avnojevskih granica, ova borba nije završena. U njoj je Prvi mart samo početak SLOBODE Nović zna da nikakve promjene tog ili bilo kojeg drugog zakona ne mogu suspendovati slobodu kretanja i slobodu izbora prebivališta.

               Izvor: oslobodjenje.ba

               Piše: Lana Rizvanović

               mirsad_d
               Participant
                Post count: 4000

                Mujo Đedović bez struje u 21 vijeku, selo Dub, Rogatica 20.06.2013
                [video][video]http://youtu.be/EFXCog3gLiI[/video][/video]

                Mustafa
                Participant
                 Post count: 8282

                 Stambena rješenja za više od 1.700 porodica

                 [color=#880000]Odobreni projekti obnove ratom razrušenih kuća u BiH
                 [/color]

                 Skupština donatora Regionalnog stambenog programa odobrila je danas u Parizu drugi krug projektnih prijedloga, kojeg čini šest novih projekata koji će biti finansirani iz fonda ovog programa u vrijednosti 38,6 miliona evra.

                 Ovih šest projekata omogućiće stambena rješenja za više od 1.700 porodica.

                 Time je ukupno odobreno 10 projekata, uključujući i one predložene u okviru prvog kruga, a za finansiranje ovih projekata odobreno je 46 miliona evra, saopšteno je iz Regionalnog stambenog programa.

                 Odobreni su projekti obnove ratom razrušenih kuća u BiH za 780 porodica, te izgradnja doma za starija lica i dvije stambene zgrade za 40 porodica u Hrvatskoj.

                 Odobrena je i izgradnja doma za starija lica i dvije stambene zgrade za 42 porodice u Crnoj Gori, te izgradnja stanova i postavljanje montažnih kuća, otkup seoskih domaćinstava i dodjela građevinskog materijala za 850 porodica u Srbiji.

                 Zemlje partneri u Regionalnom stambenom programu usmjeriće svoje napore na provođenju već odobrenih projekata, a Skupština donatora ovog programa sastaće se ponovo u decembru da bi odlučila o trećem krugu projektnih prijedloga.

                 Avaz

                Viewing 15 posts - 151 through 165 (of 166 total)
                • You must be logged in to reply to this topic.