Viewing 15 posts - 271 through 285 (of 349 total)
 • Author
  Posts
 • mirsad_d
  Participant
   Post count: 4000

   Povratnici u Međeđu nemaju ni sredstava, ni prihoda
   Četvrtak, 03 DECEMBER 2009 19:40

   Učenici iz Međeđe koji pohađaju srednju školu u Višegradu 1. decembra nisu otputovali na nastavu zbog nemogućnosti plaćanja prijevoza.

   – Obraćali smo se direktoru Srednje škole “Ivo Andrić”, tražili pomoć od predsjednika Skupštine općine, ali ništa. Kažu da ne postoji zakonska obaveza o prijevozu srednjoškolaca bez obzira odakle dolaze. Ja više ne znam kome da se obratim za pomoć – kaže Rifet Duran, otac jednog od učenika.

   Niko nije zaposlen
   – Od nas niko nije zaposlen. Živimo od socijalne pomoći i ne možemo plaćati prijevoz za koji nam “Titan-bus” traži mjesečno 110 KM. Želimo da se i naša djeca školuju i tražimo pomoć od Vlade FBiH da se pobrine o povratničkoj djeci ovdje u Međeđi – rekao je Muhamed Džaferović, koji školuje četvoro djece, a jedno od njih je srednjoškolac. Od predsjednika SO Višegrad Bilala Memiševića saznajemo da su do sada izdvajana sredstva za prijevoz svih učenika iz Međeđe, ali da više u budžetu nema sredstava planiranih za te svrhe.

   Čekaju saglasnost
   – Uskoro bi trebalo da saobraća minibus prema svim područnim mjestima kako bi prevozio osnovce do matične škole u gradu, pa postoji mogućnost istovremeno i besplatnog prijevoza srednjoškolaca – kazao je Memišević. Sekretar u OŠ Budo Zečević kaže da ovih dana čekaju saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture RS oko korištenja školskog minibusa kojeg je ovo ministarstvo darovalo OŠ “Vuk Karadzić”. Do postizanja dogovora sa svim strukturama u opštini, učenici iz Međeđe će ostajati kod kuće.

   Prijeti li kolektivno iseljenje
   Roditelji razmišljaju da petoro učenika povuku iz višegradske srednje škole i prijave u Goražde jer se tamo nadaju boljem razumijevanju. – Nemamo nikakve uslove za školovanje djece, a nama bez njih prijeti kolektivno iseljenje iz Međeđe – kaže jedan od roditelja.

   (Dnevni avaz)

   mirsad_d
   Participant
    Post count: 4000

    Otimaju nam čak i priloge za obnovu seoske džamije!
    04-12-2009 02:00
    SAN


    [b]
    Dok su do­maćim vlas­to­dršci­ma i pred­sta­vni­ci­ma međuna­ro­dne za­je­dni­ce u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni pu­na us­ta održivog po­vrat­ka, po­vra­tni­ci u Međeđu kod Vi­še­gra­da naj­bo­lji su pri­mjer ko­li­ko se i ka­ko to ver­bal­no za­la­ga­nje za pro­ve­dbu Ane­ksa 7 dej­ton­skog spo­ra­zu­ma po­vo­di u pra­ksi. Zbog ne­ima­šti­ne, odno­sno ne­dos­tat­ka osno­vnih uslo­va za go­lo preživ­lja­va­nje, se­dam­de­set po­vra­tničkih po­ro­di­ca ove mje­sne za­je­dni­ce spre­mno je da ko­le­kti­vno na­pus­ti svo­je do­mo­ve i „pre­se­li” pred zgra­du Pred­sje­dniš­tva BiH u Sa­ra­je­vu…[/b]

    Očaj­na si­tu­aci­ja

    – Vi­še nam je sve­ga dos­ta! Ne može vi­še ova­ko! Ne­ma ko­me se ni­smo obraćali, mo­li­li, ku­mi­li… Ni­ko ne želi da po­mo­gne da preživi­mo! Os­tav­lje­ni smo ni na ne­bu ni na ze­mlji!

    Mi ne­ma­mo sko­ro ni­šta da je­de­mo! Ne tražimo mi ku­le ni gra­do­ve, tražimo da za­ra­di­mo! Da nas bar ne­ko po­gle­da, da nam iz­gra­di ne­ku fa­bri­ku da ra­di­mo…

    Od 70 po­ro­di­ca, sko­ro ni­ko ne ra­di, jer po­sla ne­ma. Živi­mo od ri­bo­lo­va i vađenja ka­me­na. Ako šta ulo­vi­mo i pro­da­mo – to nam je sve. Ako do­ručku­je­mo, večeru si­gur­no nećemo ima­ti – kaže za „San” Nu­sret Hu­rem, je­dan od mje­šta­na Međeđe.

    Nje­gov ko­mši­ja Enes La­me­zan, pak, na­vo­di da se po­vra­tni­ci u Međeđu ne mo­gu ni li­ječiti, a ka­mo­li šta dru­go…

    – Ima­mo am­bu­lan­tu, ima­mo do­kto­ra…, međutim, ima­mo i pro­blem sa ka­na­li­za­ci­jom, ko­ju ni­ko neće da ri­je­ši, a zbog čega do­ktor vi­še ni ne do­la­zi u se­lo… Ne­ma­mo pa­re da pla­ti­mo da se to po­pra­vi, pa nas svi za­obi­la­ze.

    Is­ta je si­tu­aci­ja i sa odvo­zom smeća. Još ma­lo, pre­tvo­rit ćemo se u de­po­ni­ju… Da ne go­vo­rim o to­me da nam dje­ca ne mo­gu pu­to­va­ti u sre­dnju ško­lu u Vi­še­gra­du, jer ne­ma­mo pa­ra da pla­ti­mo pre­voz. Ima­mo tri učeni­ka ko­ja ćemo mo­ra­ti ispi­sa­ti iz ško­le, jer ne mo­gu da pu­tu­ju…

    Mi tražimo sa­mo da živi­mo. Tražimo da je­de­mo, tražimo bi­lo šta. Mi ni­šta ne možemo odbi­ti, jer je na­ma sva­ki vid po­moći do­bro do­šao. Ne­ka nam država da ma­ši­ne, tra­kto­re… Ima­mo nji­ve, mi ćemo ra­di­ti… Ova­ko, svi ćemo je­dnog da­na nes­ta­ti – kaže La­me­zan.

    – Me­ni ne tre­ba ni­šta, ali tražim da se po­mo­gne dje­ci da mo­gu ići u ško­lu. To je sve. Vje­ruj­te, na­ma je vi­še pri­ki­pje­lo. Ako se ova­ko nas­ta­vi, ide­mo svi sku­pa u Sa­ra­je­vo, ko­le­kti­vno ćemo se ise­li­ti i doći pred zgra­du Pred­sje­dniš­tva BiH. Ne­ka oni on­da vi­de šta će sa na­ma. Za­bo­rav­lje­ni smo od svi­ju, kao i da ne pos­to­ji­mo – na­do­ve­zu­je se na nji­ho­vu priču Ha­sib Ši­šić.

    „Do­pi­sni” pred­sje­dnik

    S dru­ge stra­ne, Dževad Ge­gić, ko­or­di­na­tor mje­sne za­je­dni­ce Međeđa za lo­šu si­tu­aci­ju u se­lu kri­vi pred­sje­dni­ka Mje­sne za­je­dni­ce Sa­bri­ju Žunića…

    – On ni ne živi u Međeđi, uopće ni­je iz ovog se­la. On je žitelj mje­sen za­je­dni­ce Cri­jep, ko­ja je uda­lje­na se­dam ki­lo­me­ta­ra od Međeđe. Ni­kad ga ov­dje ne­ma. Šta god da lju­di­ma tre­ba, oni mo­ra­ju ići u Cri­jep i plaćati pre­voz da ga nađu da im po­tpi­še ne­ki pa­pir. Ta­ko se ne može ra­di­ti ovaj po­sao. Lju­di su nam gla­dni i že­dni – is­tiče Ge­gić.

    Pre­ma nje­go­vim ri­ječima, naj­go­re od sve­ga je to što „Medžlis Islam­ske za­je­dni­ce Vi­še­grad ne želi da po­mo­gne, ne­go odmaže”.

    – U se­lu ima­mo efen­di­ju Ha­sa­na Sko­ru­pa­na i Ibra­hi­ma Ka­drića, ko­ji pet­kom za vri­je­me džume kra­du pa­re za ser­gi­ju (pri­log za iz­gra­dnju džami­je)! Sve vam je on­da ja­sno!

    Znači, uzi­ma­ju hljeb ovim lju­di­ma iz us­ta, da bi se­bi na­vo­dno pla­ti­li put za Vi­še­grad, gdje žive. Zna­li su uze­ti i po 500 ma­ra­ka, jer se te ser­gi­je ugla­vnom na­ku­pi od lju­di sa stra­ne, naj­vi­še iz No­vog Pa­za­ra, ko­ji dođu na džumu.

    Pa, sad su za Baj­ram uze­li 345 ma­ra­ka. Efen­di­ja Sko­ru­pan je taj no­vac uzeo se­bi, to svi zna­ju u se­lu! No, te pa­re bi do­bro do­šle da sta­vi­mo vra­ta na ulaz džami­je, pro­zo­re. Da ba­rem ne­što obno­vi­mo… – is­tiče Ge­gić.

    M. Aščić

    Uza­lu­dne mol­be Op­šti­ni

    – Već go­di­na­ma tražimo da nam po­mo­gne Bi­lal Me­mi­še­vić, pred­sje­dnik Skup­šti­ne op­šti­ne Vi­še­grad, ali ni­kad ni­šta! Sva­ki put smo nai­šli na ne­ra­zu­mje­va­nje. Tražimo bar da nam obe­zbi­je­di sred­stva da dje­cu ša­lje­mo u ško­lu. Ni­je to ne­mo­guća mi­si­ja – kaže Enes La­me­zan.

    mirsad_d
    Participant
     Post count: 4000

     Račići: Ekshumirano jedno tijelo
     Autor: Fena
     07.12.2009. 13:26
     Tijelo je prevezeno u Centar za obdukciju i identifikaciju u Vitkovićima u Goraždu

     Institut za nestale osobe BiH (INO) danas je ekshumirao jedno N.N. tijelo u selu Račići, koje se nalazi na teritoriji FBiH između Foče i Ustikoline na putu prema Grepku, izjavila je Feni glasnogovornica INO-a Lejla Čengić.

     Ona je kazala da se prema vanjskom pregledu tijela može zaključiti da se radi o muškoj osobi, ali će sudsko-medicinska obrada biti izvršena naknadno.

     Tijelo je prevezeno u Centar za obdukciju i identifikaciju u Vitkovićima u Goraždu.

     Ekshumacijom rukovodi glavni kantonalni tužilac Mirsad Bilajac, a na terenu su ekipe krimtehnike, MUP-a Bosanskopodrinjskog kantona i predstavnik INO-a.

     mirsad_d
     Participant
      Post count: 4000

      Srebrenica: Iz masovne grobnice Zalazje ekshumirano 12 tijela
      Radi se o posmrtnim ostacima Bošnjaka iz Srebrenice, ubijenih u okolini Bratunca u julu 1995
      Autor: ONASA
      08.12.2009. 13:10

      Grobnica Zalazje

      Ekspertni tim Instituta za traženje nestalih osoba BiH i Tužilaštvo Tuzlanskog kantona već tri sedmice rade na ekshumaciji masovne grobnice Zalazje, desetak kilometara od Srebrenice i do sada su eshumirali kompletne posmrtne ostatke 12 osoba.

      Prema riječima Sadika Selimovića, člana ekspertnog tima, do danas je iz ove grobnice ekshumirano 12 kompletnih i 102 dijela tijela. Radi se o posmrtnim ostacima Bošnjaka iz Srebrenice, ubijenih u okolini Bratunca u julu 1995. godine, a nakon toga ukopanih u masovnu grobnicu Glogova.

      Selimović je dodao da je grobnica Zalazje grobnica primarnog i sekundarnog karaktera. Ekspertni tim će iz ove grobnice danas izvaditi posljednje posmrtne ostake, a sutra počinje zatrpavanje grobnice, dok će konačni radovi na grobnici Zaklazje biti završeni u četvrtak.

      Ovo je osamdeseta otkrivena grobnica u Podrinju, a dvanaesta na području srebreničke općine

      mirsad_d
      Participant
       Post count: 4000

       Na proljeće počinje obnova Aladža džamije
       Nedjelja, 13 DECEMBER 2009 16:45

       Obnova Aladža džamije u Foči počinje na proljeće, kazao je muftija goraždanski i predsjednik Odbora za obnovu Hamed ef. Efendić. Za početak radova pribavljena je sva neophodna dokumentacija, a u toku su pripreme i prikupljanje sredstava.

       Prema Efendićevim riječima, bit će to jedan od najvažnijih projekata ne samo na području Muftijstva goraždanskog nego i Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

       – Pripremamo operativni plan za izvođenje radova i očekujemo, u dogovoru s predsjednicom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH, da i 100.000 dolara koje je odobrio američki ambasador bude usmjereno u obnovu Aladže – kaže Efendić.

       On dodaje da je Rijaset IZ prikupio i dijelom utrošio oko 300.000 KM, a da se iz budžeta za 2010. očekuje podrška vlada RS i FBiH.

       – Nadamo se da će i Evropska komisija, Vijeće Evrope i Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH ispuniti obećanja, jer je Aladža među tri najvažnija spomenika u jugoistočnoj Bosni za koje EK treba odobriti sredstva za obnovu – ističe Efendić.

       (Dnevni avaz)

       mirsad_d
       Participant
        Post count: 4000

        Ekshumirana tri tijela na području planine Sušica
        Ponedjeljak, 14 Decembar 2009 18:58
        Hayat

        Tri tijela ekshumirana su danas na lokalitetu planine Sušica, mjesto Stublić, potvrdila je Lejla Čengić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH.

        “Radi se o dva kompletna tijela za koja se sumnja da su žrtve iz Srebrenice iz 1992. i jedno nekompletno tijelo, za koje se sumnja da je žrtva iz Žepe također iz perioda 1992. godine”, dodala je Čengić.

        Prema podacima kojima raspolaže Institut za nestale osobe BiH, ove žrtve stradale su u zasjedi.

        Tijela će biti prevezena u Komemorativni centar u Tuzlu, gdje će biti izvršena DNK analiza i utvrđen njihov konačan identitet.

        (Fena)

        mirsad_d
        Participant
         Post count: 4000

         Uručeni ključevi za 18 obnovljenih stambenih objekata
         Utorak, 15 Decembar 2009 15:02
         Hayat

         U općini Goražde danas je upriličena dodjela ključeva za 18 obnovljenih stambenih jedinica povratnicima srpske nacionalnosti na području ove općine.

         Sredstva za ovaj projekt vrijedan 500.000 KM osiguralo je ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a ceremoniji uručenja ključeva prisustvovao je i resorni ministar Safet Halilović.

         „Dobra implementacija projekta Općine Goražde preporučuje ovu općinu da i u narednoj godini iz budžeta državnog ministarstva dobije ako ne isti onda veći iznos sredstava“, kazao je Halilović.

         On je podsjeti da je ovaj projekt obnove kuća dio programa povratka po kojem je planirano da se realizacija Aneksa 7 završi do 2014. godine i dodao da na povratak u BiH čeka još oko 150.000 ljudi.

         Načelnik općine Goražde Muhamed Ramović naglasio je da je državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u ovoj godini za projekte na području ove općine izdvojilo oko 1.600.000 KM.

         „Posebno smo zadovoljni i potporom za projekt elektrifikacije sela, za što je izdvojeno 360.000 KM, a zahvaljujući toj pomoći struju je dobilo osam od 17 sela koja su bila bez električne energije“, kazao je Ramović, dodajući da će ovaj projekt elektrifikacije biti završen u narednoj godini.

         Načelnik općine Goražde najavio je da će već od januara na adresu državnog ministarstva biti upućene nove aplikacije za projekte obnove kuća i održivosti povratka.

         Na području općine Goražde od prošle godine implementirani su projekti rekonstrukcije 49 stambenih jedinica za povratnike u vrijednosti više od 1,5 miliona KM, a u održivi povratak uloženo je 249.000 KM.

         U toku je i izgradnja vodovodne mreže vrijedna 70.000 KM te sanacija stambenih objekata povratnika Bošnjaka i Srba na područje ove općine u vrijednosti od 550.000 KM.

         Nakon današnje ceremonije uručenja ključeva državni ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović u pratnji domaćina obišao je i jedan od obnovljenih stambenih objekata čiji je vlasnik povratnik Dragomir Pajović.

         (Fena)

         mirsad_d
         Participant
          Post count: 4000

          Vraćanje sjedišta Medžlisa IZ nakon 17 godina izgnanstva
          U toku obnova šest od prijeratnih sedam džamija • Podsticaj prognanim da se vrate
          Autor: Al. BAJRAMOVIĆ
          15.12.2009. 19:00

          Mekteb u Starom Rudom: Objekat je pokriven

          U Rudom je u toku obnova enterijera džamije Kara Mustafa-paše Sokolovića i sjedišta Medžlisa u samom gradu, a uporedo su pokriveni objekti mekteba u Starom Rudom i imamske kuće u Strgačini. Ove aktivnosti na kraju godine omogućio je Rijaset IZ BiH organizacijom sergije u džamijama, a konačan cilj je povratak sjedišta Medžlisa IZ Rudo iz Sarajeva u Rudo, nakon više od 17 godina djelovanja u izgnanstvu.

          – Na području općine Rudo do sada je obnovljeno ili je u toku obnova šest od prijeratnih sedam džamija. Nismo optimisti što se tiče povratka, ali želimo da obezbijedimo uslove našim ljudima iz dijaspore koji ovdje dođu da obave namaz – kaže Mustafa Bašić, predsjednik Medžlisa IZ Rudo.

          Stav Rijaseta IZ BiH je obnova džamije i svakog vjerskog objekta, koji je postojao prije rata, bez obzira na broj povratnika u tom mjestu, ističe goraždanski muftija Hamed ef. Efendić. On je zadovoljan rezultatima ostvarenim u ovoj godini te najavljuje dovršetak obnove i otvaranje džamija u svim gradovima jugoistočne Bosne.

          Sve u nadi da će obnova vjerskih objekata podstaći prognane na povratak, te u želji da džamije svojim postojanjem svjedoče da su u tim gradovima živjeli i da će živjeti Bošnjaci.

          – Bez ekonomskog razvoja nećemo moći ni održavati objekte koje obnavljamo. Najbolnije je što ljudi koji su zaduženi da prave projekte ekonomske obnove to ne rade. Prošlo je vrijeme davanja donacija, svi sada traže ekonomski interes – ističe Efendić.

          Jedinstvena munara na musali

          U Medžlisu IZ Rudo planiraju i obnovu munare na prostoru nekadašnjeg Starog Rudog, koja je prije rata bila pod zaštitom države kao jedinstven objekat sa kojeg je ezan pozivao na molitvu na otvorenom, na jedinoj musali na području jugoistočne Bosne.

          Dekretom austrougarskih vlasti, nakon velike poplave 1896. godine, Staro Rudo sa džamijom Mustafa-paše Sokolovića izmješteno je na sadašnju lokaciju. Usamljena munara preživjela je četiri stoljeća, sve ratove, bune i ustanke, osim posljednje agresije na BiH tokom koje je porušena.

          Vakufu IZ pripadaju i značajne parcele zemlje na obali Lima, kao i lokalitet starog mlina na ušću Krupice, najkraće rijeke u Evropi, u Lim.

          mirsad_d
          Participant
           Post count: 4000

           Čajniče: Milorad Živković, Milun Kornjača i Duško Tadić uhapšeni zbog ratnih zločina
           Hapšenje obavila SIPA uz saradnju s pripadnicima MUP-a RS
           Autor: FENA
           16.12.2009. 11:34

           U Čajniču su po nalogu Tužilaštva BiH uhapšene tri osobe osumnjičene za ratne zločine, među njima i vođa paravojne formacije “Plavi orlovi”, prenosi BIRN-Justice report.

           Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su Miluna Kornjaču, Milorada Živkovića i Duška Tadića, koji su osumnjičeni za zločine protiv čovječnosti počinjene na području Čajniča od aprila do decembra 1992. godine.

           Kornjača je u to vrijeme bio “vojvoda” i komandant paravojne formacije “Plavi orlovi” te komandant određenih zatočeničkih objekata u Čajniču; Živković načelnik Stanice javne bezbjednosti u tom gradu i član Kriznog štaba, a Tadić pripadnik “Plavih orlova”.

           Državno tužilaštvo ih sumnjiči da su planirali, organizirali i učestvovali u široko rasprostranjenom i sistematskom napadu na nesrpsko stanovništvo Čajniča te da su učestvovali u progonu, protupravnim lišenjima slobode, mučenjima, prisilnim nestancima, ubijanju i drugim nečovječnim djelima.

           Po nalogu Tužilaštva BiH pripadnici SIPA-e pretresli su prostorije Stanice javne bezbjednosti i Općine Čajniče te porodične kuće osumnjičenih.

           Kornjača, Živković i Tadić su prve osobe uhapšene za zločine u Čajniču, a porodice žrtava iz ovog grada su u maju 2009. godine održale protest pred Sudom BiH tražeći procesuiranje odgovornih za stradanja njihovih najmilijih. Porodice žrtava su tom prilikom tvrdile da je u maju 1992. godine u Lovačkom domu na Mostinju, općina Čajniče, ubijeno oko sto civila koji su “bez ikakvog razloga pokupljeni i odvedeni”.

           Za zločine u BiH, između ostalog i na području općine Čajniče, Tribunal u Haagu je u februaru 2003. na 11 godina osudio Biljanu Plavšić, bivšu članicu Predsjedništva Republike Srpske, koja je nakon odsluženja dvije trećine kazne puštena na slobodu u oktobru 2009.

           Pretreseni arhivi policije i opštine

           Službenici Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) danas su pretresli arhivu opštine Čajniče iz perioda 1992-1993. godina – potvrđeno su u Administrativnoj službi opštine.

           Isti izvor rekao je da su službenici Agencije odnijeli kopiju dokumentacije, o čemu je sačinjen zapisnik. Naime, ova dokumentacija je prije nekoliko mjeseci predata Tužilaštvu BiH.

           Prilikom pretresa sa službenicima SIPA-e bili su i članovi opštinske Komisije koju je imenovao načelnik opštine Čajniče.

           Osim arhive u vlasništvu opštine, pretresena je i arhiva Policijske stanice Čajniče, kao i kuće uhapšenih – Miluna Kornjače, u selu Staronići, Duška Tadića i Milorada Živkovića u Čajniču.

           Pretres je izvršen i u kući bivšeg predsjednika Skupštine opštine Čajniče Duška Kornjače, u kojoj nema stanara.

           mirsad_d
           Participant
            Post count: 4000

            Goražde: Policajac Aleksandar Lučić spasio život Feridu Mehiću
            U posljednji čas spriječio nesretnog čovjeka da počini samoubistvo
            Autor: Al. B. – M. An
            Petak, 18 DECEMBER 2009 22:38

            Lučić: Hrabar i spretan

            Zapovjednik Odjela sudske policije u Goraždu Senad Šehović predložit će da policajac Aleksandar Lučić bude nagrađen zbog spretnosti, hrabrosti i požrtvovanosti kojom je u noći sa srijede na četvrtak spasio jedan ljudski život. Lučić je bio dežurni u prostorijama Općinskog suda, a prilikom redovnog obilaska zgrade ugledao je prolaznika koji ide ka Mostu Alije Izetbegovića.

            – Oko 23.15 sati u blizini pekare “Korzo” vidio je čovjeka kako ide pustom ulicom i govori da će se ubiti, da više nikome neće biti na teretu. Odlučio ga je pratiti i u trenutku kada je čovjek počeo prelaziti most, brzo se uputio prema njemu – kažu Šehović.

            Na ogradi mosta desila se scena kao iz filmova, nakon koje je nesretni prolaznik, za kojeg će se kasnije ustanoviti da je Ferid Mehić iz Goražda, spašen i zbrinut u bolnici.

            – Kada sam mu prišao na nekoliko koraka, on me upozorio da ne prilazim ili će skočiti. Rekao je da ima bolesno dijete, suprugu, da teško žive i da nema ništa. Nakon kraćeg ubjeđivanja odlučio sam odglumiti da mu neko pokušava prići s druge strane, povikao sam da mu ne prilaze, a kada se okrenuo, bacio sam se na njega i prebacio ga nazad preko ograde – kaže Lučić.

            Uz pomoć građana te pripadnika PS Goražde Mehić je prebačen do Urgentnog centra Kantonalne bolnice, odakle je transportovan na Psihijatrijsku kliniku u Sarajevu.

            Sudski policajac Lučić nagrađen je za hrabrost i 2003. godine, kada je, kao pripadnik Jedinice za podršku MUP-a BPK Goražde, dvije žene spašavao iz požara.

            (Dnevni avaz)

            mirsad_d
            Participant
             Post count: 4000

             Goraždu prijeti kolaps
             Ako ne dobije obećanu podršku
             Autor: Al. B.
             21.12.2009. 13:15

             Bosanskopodrinjski kanton Goražde u najtežoj je situaciji od svog osnivanja, a bez obećane podrške FBiH doći će do njegovog kolapsa. Do Nove godine Kanton treba dobiti grant od šest miliona KM obećan iz budžetskih rezervi FBiH, a rukovodstvo Kantonalnog odbora (KO) SDA Goražde zahtijeva da BPK u federalnom budžetu za narednu godinu dobije 11,5 miliona KM.

             Ako rukovodstvo SDA u Sarajevu te poslanici ove stranke u Federalnom parlamentu ne podrže taj zahtjev, članovi KO SDA Goražde i svih općinskih odbora podnijet će ostavke,
             a kadrovi SDA povući će se i iz Vlade BPK.

             U SDA Goražde nezadovoljni su odnosom federalnih vlasti, ali i rukovodstva SDA, što ilustriraju podatkom da je u Savjetu stranke, koji broji nekoliko stotina članova, samo nekoliko njih iz BPK, da u upravnim i nadzornim odborima Goraždana nema nikako, kao i na čelnim pozicijama u federalnim institucijama i direkcijama.

             mirsad_d
             Participant
              Post count: 4000

              Treći smrtni slučaj izazvan virusom H1N1 s područja BPK
              Srijeda, 23 DECEMBER 2009 20:38

              Porodilja Almina Herenda iz Goražda jutros je preminula u Kliničkom centru u Sarajevu od posljedica nove gripe, iza Almine ostalo je troje djece.

              Na sarajevsku infektivnu kliniku primljena je 9. decembra u visokom stadiju trudnoće, a porodila se prije osam dana i kako Federalna televizija saznaje, beba je zdrava.

              Inače, ovo je 12 smrtni slučaj koji je zabilježen od nove gripe u našoj zemlji, a oko 1.200 zaraženih. Epidemiolozi upozoravaju da su ove niske temperaturte pogodne za širenje novih virusa.

              (FTV)

              Gradit će se islamska gimnazija u Goraždu
              Srijeda, 23 DECEMBER 2009 16:44

              Sastanak sa predsjednicima izvršnih odbora osam medžlisa sa prostora Muftijstva goraždanskog, kojem pripadaju Rudo, Višegrad, Foča, Čajniče, Rogatica, Žepa, Ustikolina i Goražde održan je u Višegradu. Analizirano je sve što se uradilo u protekloj godini na prostoru Muftijstva i iznijeti planove za narednu godinu.

              – Najveći napredak postignut je u obnovi 10 džamija i nekoliko imamskih kuća. U toku je izgradnja kompletnog zdanja IZ u Rudom i stambenog prostora za imame u Strgačini i na području Foče, ali nismo zadovoljni sa brojem povratnika Bošnjaka u Goraždansko muftijstvo – rekao je domaćin skupa, predsjednik Medžlisa IZ Višegrad Bilal Memišević.

              Muftija goraždanski Hamed ef. Efendić je istakao da je u planu za iduću godinu početak radova na obnovi Aladža džamije u Foči, što će biti prioritet. Uz to, uporedo će se graditi i Gazanfer-begova džamija u centru Višegrada.

              – Imamo u planu graditi islamsku gimnaziju na području Goražda, koja ne bi bila klasična vjerska škola, već bi poslužila i kao škola za podizanje stručnjaka svjetovnih obrazovnih profila – kazao je Efendić.

              Muftijstvo goraždansko za sada nema vjerske obrazovne ustanove-medrese koje su do Drugog svjetskog rata postojale u Foči, Čajniču, Višegradu i Goraždu.

              (Dnevni avaz)

              mirsad_d
              Participant
               Post count: 4000

               STRUJA SA RZAVA: RS GRADI NIZ MINIELEKTRANA NA PRITOKAMA DRINE
               00:00 / 28.12.2009.

               Uporedo s najavljenim aktivnostima oko gradnje četiri velike hidrocentrale na Drini, Limu i Sutjesci koje će, prema najavama, zajednički finansirati elektroprivrede Republike Srpske i Srbije, na drinskim pritokama uveliko se vrše pripreme i za gradnju većeg broja mini-hidrocentrala na osnovu …

               … koncesionih ugovora s Vladom RS.

               Opštine Čajniče i Novo Goražde već su izdale saglasnost za gradnju mini-centrala na rijeci Janjini, a nedavno su se i u opštinama Novo Goražde i Rogatica saglasili o gradnji mini-hidrocentrale na rijeci Prači, nedaleko od Ustiprače.

               Rijeka Rzav koja se u Drinu uliva u Višegradu posebno je pogodna za gradnju mini-hidrocentrala što će je i praktično ukrotiti, jer je poznata po čestim poplavama posebno u donjem toku od Vardišta do Višegrada, zbog plitkog kanjona.

               Kako je planirano na Rzavu će se graditi čak pet mini-hidrocentrala instalisane snage sedam megavata, koje bi trebalo da proizvode 29 miliona kilovat časova električne energije.

               Da se radi o ozbiljnom poslu najbolja je potvrda da već drugu godinu u Višegradu radi kancelarija budućih Rzavskih mini-hidrocentrala čiju gradnju finansira italijanska kompanija BHP.

               U Višegradu je nedavno boravio direktor BHP-a Rafael del Ben, koji je najavio da će već početkom 2010. godine početi završna geološka istraživanja i bušenja terena, što su praktično predradovi za skori početak gradnje pet mini-hidrocentrala koji je planiran za maj 2010. godine.

               – Za glavne radove na gradnji pet Rzavskih mini-hidrocentrala “Šeganje”, “Bosanska Jagodina”, “Veletovo”, “Dobrun” i “Vardište” biće angažovano oko 300 radnika najviše iz Višegrada. Za izgradnju ovih mini-hidrocentrala kompanija BHP već je obezbijedila kompletna finansijska sredstva u iznosu od 16,5 miliona evra – rekao je Del Bel.

               Ono što je bitno i od interesa za opštine u gornjem drinskom slivu, jeste to da će sve nabrojane i druge planirane mini-hidrocentrale zapošljavati između 15 i 20 radnika, a po osnovu Zakona o korišćenju zemljišta u svrhu proizvodnje električne energije dodatno će se puniti namjenski dio opštinskih budžeta koji se koristi za razvoj, infrastrukturu i ekologiju.

               Biznis.ba

               mirsad_d
               Participant
                Post count: 4000

                Ustikolina: Podrinjci će Drinu braniti i u Strazburu
                Zbog toga što im se ovoliko žuri sve nam miriše da je neko već uzeo novac za to, kazao je Kuljuh
                Autor: Al. BAJRAMOVIĆ
                28.12.2009. 12:10


                Ustikolina: Lokacija predviđena za branu

                Ekološko udruženje „Drina“ iz Ustikoline zatražit će od Suda u Strazburu zaštitu prava ljudi čija bi imovina trebala biti oduzeta ili potopljena izgradnjom hidroelektrane na Drini.

                Na ovaj korak u Udruženju su se odlučili zbog nastavka pritisaka i ignoriranja stavova koje su više puta iznosili građani, nevladine organizacije ali i institucije vlasti da izgradnju ovog objekta neće dozvoliti.

                Ono malo prirode
                – Naš stručni tim već je opisao hronologiju dešavanja u zadnje tri godine i pritiske koje narod trpi. Tražimo zaštitu privatnog vlasništva. Prošla su vremena u kojim su, zbog nekakvih reformi ili gradnje, vlasti otimale privatnu imovinu koja je po evropskim zakonima neprikosnovena – kazao nam je predsjednik Udruženja Admir Kuljuh.

                Istovremeno, s dugogodišnjim pokušajima resornog ministra Vahida Heća i „Elektroprivrede BiH“ da izgradnjom elektrane unište preostalih dvadesetak kilometara prirodnog vodotoka Drine, Udruženje je upoznalo i sve ambasade u BiH. A da se inicijatorima projekta žuri i da od njega ne odustaju ni nakon što su općinska vijeća Goražda i Ustikoline zabranila gradnju, predstavnici Udruženja uvjerili su se i prije nekoliko dana na javnoj raspravi, organiziranoj
                u EPBiH u Sarajevu.

                – I tada smo rekli da je sve što se radi bliže anarhiji, nego uređenoj državi i poštivanju zakona. Nema osnovnih dokumenata, prostornih planovi FBiH i Goraždanskog kantona, pa su samim tim sve ovakve odluke nezakonite – kaže Kuljuh.

                Prema njegovim riječima, na tom sastanku su Podrinjci jasno poručili da će za svaku aktivnost koja vodi gradnji hidroelektrane podnositi krivične prijave protiv onih koji grubo narušavaju zakone.

                – Zbog toga što im se ovoliko žuri sve nam miriše da je neko već uzeo novac za to, jer ne uvažava se ni stav lokalne zajednice, građana i ljudi o čijoj se imovini radi – ističe Kuljuh.

                Pripreme za rat!?
                Dokle sve zagovornici gradnje mogu ići govori i to što je na javnoj raspravi rečeno da se to čini kako u slučaju rata Goražde ne bi ostalo bez struje! – Mi smo odgovorili da je Goražde i u prošlom ratu proizvelo struju i da se oni za to ne sekiraju. To je ozbiljna prijetnja – kaže Kuljuh.

                Prijetnje i ucjene
                Rusmira Delić iz NS Radom za boljitak kaže kako protivnici gradnje trpe velike pritiske, pa čak i prijetnje. – Preko prijatelja i poznanika dobivam poruke da će mi muž ostati bez posla, da prijava mog djeteta za posao neće biti ni razmatrana i tako dalje – kaže Delić.

                (Dnevni avaz)

                Autoput Požega-Višegrad koštao bi 250 miliona eura
                Ponedjeljak, 28 DECEMBER 2009 17:37

                Ideja o gradnji autoputa na pravcu Požega-Višegrad sve više dobija na značaju. Tim povodom u Višegradu su se sastali načelnici općina Rudo, Čajniče, Rogatica, Novo Goražde, Višegrad i gradonačelnik Užica Jovan Marković, čija je inicijativa i bila pokretanje ovog međudržavnog projekta.

                – Izgradnjom autoputa od Požege preko Užica do Višegrada rijeka Drina će prestati biti granica razdvajanja između dvije države – rekao je Marković.

                – Ovo je velika šansa za razvoj cijelog regiona i za BiH i uvod u realizaciju zajedničkih prekograničnih projekata i u oblasti energetike, privrede i turizma – rekao je načelnik Višegrada Tomislav Popović.

                – Nakon ukidanja uskotrač ne pruge, koja je bila žila kucavica i nosilac privrede ovih prostora, ovo će biti točak zamajac privredi, a posebno u razvoju turizma i energetike – rekao je načelnik opštine Rudo Milko Čolaković.

                Načelnici šest općina podržali su projekt izgradnje autoputa, koji bi se kasnije nastavio prema Podromaniji i Trebinju, i uputili zajednički dopis vladama Srbije i RS. Prema prvim predračunima, ovaj projekt bi koštao oko 250 miliona eura.

                (Dnevni avaz)

                mirsad_d
                Participant
                 Post count: 4000

                 Srbi u srebreničkom Domu zdravlja kriju skandal: Ekshumirane kosti bačene u kontejner!
                 Nestale kosti iz mrtvačnice pripadaju žrtvi srpske nacionalnosti
                 Autor: Fena
                 29.12.2009. 14:20

                 Polovinom novembra ove godine Operativni tim za traženje nestalih Vlade RS ekshumirao je jedan nekompletan skelet u selu Poznanovići kod Srebrenice.

                 Slobodan Škrba, član tima, predao je tri kosti Petru Lončareviću, dežurnom ljekaru u srebreničkom Domu zdravlja, koji ih je odložio u mrtvačnicu. O predaji ovih kostiju, za koje se pretpostavlja da pripadaju žrtvi srpske nacionalnosti, postoji pisana zabilješka i potpis Slobodana Škrbe.

                 Ovih dana procurila je vijest da kostiju u mrtvačnici više nema i pretpostavlja se da ih je čistačica, pospremajući prostoriju, bacila u kontejner. Zbog toga su zaposlenici Doma zdravlja, pripadnici policije i Operativnog štaba za traženje nestalih nekoliko dana pretraživali po deponiji smeća, pretpostavljajući da su kosti završile na smetljištu.

                 Ljiljana Ivančić, direktorica Doma zdravlja Srebrenica, izjavila je da postoji pisana zabilješka o predaji kostiju, ali da ih u Domu zdravlja više nema.

                 Safet Ademović, savjetnik direktorice Doma zdravlja za tehnička pitanja, kaže da je ovo krivično djelo zbog kojeg bi odgovorni trebali snositi posljedice. Istovremeno, na njega se, kaže, vrši pritisak, pa i prijetnja otkazom zbog toga što insistira na rasvjetljavanju tog slučaja.

                 Informaciju u ovom slučaju uprava Doma zdravlja proslijedila je i Institutu za nestale BiH, čiji članovi su danas obišli lokaciju grobnice u selu Poznanovići.

                Viewing 15 posts - 271 through 285 (of 349 total)
                • You must be logged in to reply to this topic.