Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • Mustafa
  Participant
   Post count: 8282

   Mirsad Baljic – Zvaka

   SOKIRAO SAM SE KAD SU MI JAVILI DA SAM UMRO!

   Ugledni i trazeni list “Blik” objavio vijest kako je nakon duze bolesti umro bivsi igrac Siona Mirsad Baljic -Balja ….

   Da Švi­car­ci, odno­sno nji­ho­vi me­di­ji ni­su pre­ci­zni po­put po­zna­tih sa­to­va, sa­zna­li smo pro­te­klih da­na dru­že­ći se sa Ha­ri­som Ško­rom, Ne­dža­dom Ku­ru­zo­vi­ćem, ko­ji ži­ve u Švi­car­skoj. Od njih smo sa­zna­li da je Mir­sad Ba­ljić “ne­ko vri­je­me” bio mrtav. Ugle­dni i ti­ra­žni švi­car­ski list “Blik” obja­vio je ka­ko je “na­kon du­že bo­les­ti umro biv­ši igrač Že­lje­zni­ča­ra,ju­go­slo­ven­ske re­pre­zen­ta­ci­je i Si­ona, Mir­sad Ba­ljić”. Vi­jest je šo­ki­ra­la lju­bi­te­lje fu­dba­la i na­vi­ja­če u Si­onu, ali i broj­ne Bo­san­ce i Her­ce­gov­ce ko­ji ži­ve u Švi­car­skoj. Ipak, naj­vi­še je šo­ki­ra­la sa­mog Ba­lji­ća.

   – Šo­ki­rao sam se ka­da su mi ja­vi­li da sam umro. Ni ja ni­sam znao dok me ni­je na­zvao moj pri­ja­telj Dra­žen. Prvo je par se­kun­di šu­tio, a on­da se smi­jao i za­hva­lji­vao Bo­gu što me ču­je. Ni­sam znao o če­mu se ra­di, dok mi ni­je pro­či­tao vi­jest iz no­vi­na. On­da sam se i ja odva­lio smi­ja­ti – is­pri­čao nam je Ba­ljić. Ne­ra­do ko­men­ti­ra svo­ju “smrt”.

   – Da sam u Ame­ri­ci mo­gao sam zbog to­ga do­bi­ti sil­ne pa­re, ali ovi su mi iz is­pri­ča­li. Ka­žu da je gre­ška. Ni­sam pra­vio od to­ga dra­mu, sre­tan što sam ipak živ – ka­že u svom sti­lu Ba­ljić. Ra­di­je pri­ča o re­pre­zen­ta­ci­ji, na­šem fu­dba­lu…

   – Dra­go mi je što je Bo­sna u ba­ra­žu. Ne­ka i nas ogri­je sun­ce vi­še – re­kao je na kra­ju Ba­ljić, či­ji sin Omar slo­vi kao naj­ve­ći ta­lent u Švi­car­skoj. Bio je na me­ti nje­ma­čkih bun­de­sli­ga­ša, a tre­nu­tno je u Gre­no­blu kod Me­še Ba­žda­re­vi­ća. Ba­ljić ža­li što ni­ko iz NSBiH ni­je po­ka­zao že­lju da po­zo­ve ta­len­to­va­nog ve­znja­ka. Sa ofan­zi­vnim svoj­stvi­ma. Oma­ra Ba­lji­ća struč­nja­ci uspo­re­đu­ju sa Ibra­hi­mo­vi­ćem.

   Ško­ro: Za­ma­lo i me­ne ni­je stre­fi­lo

   Ha­ris Ško­ro je kao i ve­ći­na Ba­lji­će­vih pri­ja­te­lja bio izne­na­đen vi­ješ­ću iz “Bli­ka”. – Ma, za­ma­lo i me­ne ni­je stre­fi­lo. Zva­li su me sa svih stra­na pri­ja­te­lji, a to je bi­lo pri­je, mo­žda mje­sec da­na. Pi­ta­ju je­sam li čuo, ka­ko se to de­si­lo… Ka­ko sam i ja bio izne­na­đen, zvao sam ne­ke lju­de, ali ni­sam smio di­rek­tno ni­kog pi­ta­ti. Naj­go­re je što je vi­jest bi­la ta­ko sro­če­na, da ne os­tav­lja ni­ka­kvu su­mnju. Na­pi­sa­li su ime, pre­zi­me, go­di­ne, Ba­lji­će­ve klu­bo­ve i još sta­vi­li “umro na­kon du­že bo­les­ti”. Tek su­tra­dan su obja­vi­li da je gre­ška i da se ra­di­lo o Mi­len­ku Ba­ji­ću. Ipak, bio je to šok za sve nas. Sre­ćom da je bi­la de­zin­for­ma­ci­ja. Ma­da je fin osje­ćaj ka­da znaš da ni­je umro ne­ko ko ti je drag i bli­zak – ka­zao je Ško­ro

  Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.