Viewing 6 posts - 1 through 6 (of 6 total)
 • Author
  Posts
 • Mustafa
  Participant
   Post count: 8282
   ermin pawa
   Participant
    Post count: 167
    ermin pawa
    Participant
     Post count: 167

     Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

     Govor Uzvišenog Allaha, u kojeg nema sumnje

     63. Zar oni ne znaju da onoga koji se suprotstavlja Allahu i Poslaniku Njegovu ceka vatra džehennemska, u kojoj ce vjecno ostati? To je ruglo veliko! (At-Tawba )

     Govor Uzvišenog Allaha, u kojeg nema sumnje

     54. Allah je taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi; On stvara što hoce; On sve zna i sve može. (Ar-Rum)

     Govor Uzvišenog Allaha, u kojeg nema sumnje

     2. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali (Al-Baqara)

     Govor Uzvišenog Allaha, u kojeg nema sumnje

     82. A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrjecnosti. (An-Nisa)

     Govor Uzvišenog Allaha, u kojeg nema sumnje

     41. Krecite u boj, bili slabi ili snažni, i borite se na Allahovu putu zalažuci imetke svoje i živote svoje! To vam je, da znate, bolje! (At-Tawba )

     Govor Uzvišenog Allaha, u kojeg nema sumnje

     2. Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vjecni! (Ali ‘Imran)

     Govor Uzvišenog Allaha, u kojeg nema sumnje

     10. Oni koji bez ikakva prava jedu imetke sirocadi – doista jedu ono što ce ih u vatru dovesti i oni ce u ognju gorjeti. (An-Nisa)

     Govor Uzvišenog Allaha, u kojeg nema sumnje

     32. A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi Mu na Zemlji nece umaci i mimo Njega zaštitnika nece naci. Oni su u velikoj zabludi.(Al-Ahqaf)

     ermin pawa
     Participant
      Post count: 167

      O Vjerovjesniće, reci ženama svojim, i kæerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti…” (El-Ahzab 59) (9)

      ermin pawa
      Participant
       Post count: 167

       Govor Uzvišenog Allaha, u kojeg nema sumnje

       81-82. Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti njima slicne? Jeste, On sve stvara i On je Sveznajuci; kada nešto hoce, On samo za to rekne: ‘Budi!’ – i ono bude.(Ya-sin)

       ermin pawa
       Participant
        Post count: 167

        Draga bračo i sestre Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.Zahvala pripada Allahu, salavat i selam donosimo na Allahovog poslanika, na njegovu porodicu, i na ashabe

        Pod kuranskim dovama razumijevaju se kratke dove, koje Kur’an stavlja u usta raznim pejgamberima u raznim zgodama ili ih preporučuje direktno ili indirektno muslimanima. Bez sumnje, da Kur’an svaku tu dovu odobrava i usvaja, pa zbog toga kuranske dove sa Alejhisselamovim dovama imaju prednost pred ostalim dovama. Kako mnogi muslimani kod nas ne znaju nažalost čitati arapskog pisma, a i oni bi željeli učiti ove dove u njihovom izvornom jeziku, osjetila se je potreba da se sve ove dove transkribiraju (prepišu) i latinicom.

        Sura “Fatiha”

        Utječem se Bogu od prokletog šejtana! U ime Allaha Blagog i Milostivog!

        Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Blagom i Milostivom. Vlasniku sudnjeg dana. Tebe obožavamo i od Tebe pomoći tražimo! Naputi nas na pravi put! Put onih, kojima si dao svoje blagodati, a ne na put onih, na koje si se rasrdio i koji su zalutali!

        Euzu bil-lâhi mineš-šejtânir-radžîm! Bismil-lâhir-rahmânir-rahîm!

        El-hamdu lil-lâhi rabbil-âlemîn. Er-rahmânir-rahîm. Mâliki jevmid-dîn.Ijjâke na’budu ve ijjâke neste’în. Ihdi-nes-sirâtal-mustekîm.Sirâtal-lezîne en’amte alejhim gajril-magdubi alejhim ve led-dâllîn.

        Suretul-Bekare,127.Dova ibrahima i ismaila,a.s.

        Gospodaru naš, primi od nas! Zaista Ti čuješ i znaš!

        Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemîul-alîm.

        Suretul-Bekare, 201.Dova pravih vjernika za vrijeme hadža.

        Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu i sačuvaj nas kazne Džehenema!

        Rabbenâ âtinâ fid-dunjâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kinâ azaben-nâr.

        Suretul-Bekare, 250.Dova vrijednih boraca

        u redovima Taluta protiv nevjernika.

        Gospodaru naš, obaspi nas strpljivošću, ustali noge naše i pomozi nas protiv nevjerničkog naroda!

        Rabbenâ efrig alejnâ sabren ve sebbit akdamenâ vansurnâ alel-kavmil-kâfirîn.

        Suretul-Bekare, 285-286.Dove dobrih vjernika.

        Mi smo čuli i pokorili se. Tvoj oprost tražimo, Gospodaru naš! Povratak je samo Tebi.Gospodaru naš, nemoj nas pozivati na odgovornost, ako zaboravimo ili pogriješimo! Gospodaru naš, i nemoj na nas natovariti teret kao što si Ga natovario na one prije nas! Gospodaru naš, i nemoj nas opteretiti onim što snositi ne možemo, oprosti nam, pomiluj nas, smiluj se nama! Ti si naš Gospodar, pa nas pomozi protiv nevjerničkog naroda!

        Semi’nâ ve eta’nâ gufrâneke rabbenâ ve ilejkel-masîr. Rabbenâ là tuâhiznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve la tahmil alejnâ isren ke ma hameltehu alel-lezîne min kablinâ, rabbenâ ve la tuhammilnâ ma là tâkate lenâ bihi va’fu an-nâ vagfir lenâ verhamnâ, ente mevlânâ, fansurnâ alelkavmil-kâfirîn.

        Suretu Ali Imran, 6.Dova učenih.

        Gospodaru naš, nemoj zavesti naša srca nakon što si nas naputio, pokloni nam od sebe milosti, Ti si onaj, koji mnogo poklanja!

        Rabbenâ la tuzig kulubenâ ba’de iz hedejtenâ ve heb lenâ min ledunke rahmeten inneke entel-vehhâb.

        Suretu Ali Imran, 16.Dova bogobojaznih.

        Gospodaru naš, mi smo vjerovali, pa nam oprosti naše grijehe i sačuvaj nas vatrene kazne!

        Rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zunubenâ ve kinâ azâben-nâr.

        Suretu Ali Imran, 26-27. Naređuje se Alejhisselamu da to rekne.

        Reci: Bože, vlasniče svega carstva, Ti vlast i carstvo daješ kome hoćeš, a oduzimaš ga od koga hoćeš; Ti uzdižeš koga hoćeš,a ponizuješ koga hoćeš. U Tvojoj je ruci svako dobro i Ti sve možeš.Ti daješ da noć ulazi u dan i da dan ulazi u noć. Ti daješ da iz mrtva izlazi živo i da iz živa izlazi mrtvo, Ti nafaku daješ kome hoćeš bez računa!

        Kulil-lâhumme mâlike-mulki tu’til mulke men tešâu ve tenziul-mulke mimmen-tešâu ve tuizzu men tešâu ve tuzillu men tešâu bijedikel-hajr, inneke alâ kulli šej’in kadîr. Tùlidžul-lejle fin-nehâri ve tùlidžun-nehâre fil-lejli ve tuhridžul-hajje minel-mejjiti ve tuhridžul-mejjite minel-hajj, ve terzuku men tešâu bi gajri hisâb.

        Suretu Ali Imran, 53.Dova drugova Isa alejhis-selamovih.

        Gospodaru naš, mi vjerujemo u ono, što si Ti objavio i slijedimo Poslanika, pa nas upiši sa svjedocima!

        Rabbenâ amennâ bi ma enzelte vetteba’ner-resule fektubnâ meaš-šâhidîn.

        Suretu Ali Imran, 147.Dova pristaša ranijih pejgambera.

        Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe i naša prekoračenja u našim poslovima, ustali naše noge i pomozi nam protiv naroda nevjernika!

        Rabbenagfir lenâ zunubenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ vansurnâ alel-kavmil-kâfirîn.

        Suretu Ali Imran, 191-194.Dove razumnih.

        Gospodaru naš, Ti ovo nisi bez svrhe stvorio. Slava Tebi! Sačuvaj nas vatrene kazne! Gospodaru naš, koga Ti baciš u vatru, Ti si ga ponizio, a nasilnici nemaju pomagača. Gospodaru naš, mi smo čuli čovjeka, koji zove vjerovanju: “Vjerujte u vašeg Gospodara!”, pa smo mi vjerovali, Gospodaru naš, pa nam oprosti naše grijehe, izbriši naša ružna djela i daj nam da umremo sa dobrim ljudima! Gospodaru naš, i daj nam ono što si nam obećao preko svojih poslanika, a nemoj nas poniziti na Sudnjem danu! Zaista Ti ne poričeš svoga obećanja!

        Rabbenâ ma halekte hâzâ bâtilen subhâneke fe kinâ azaben-nar. Rabbenâ inneke men tudhilin-nâre fe kad ahzejtehu ve ma liz-zâlimîne min ensâr. Rabbenâ innenâ semi’nâ munâdijen junâdî lil-imâni en âminu bi rabbikum fe âmennâ, rabbenâ fagfir lenâ zunubenâ ve keffir annâ sejjiâtinâ ve teveffenâ meal-ebrâr. Rabbenâ ve âtinâ ma veadtenâ alâ rusulike ve la tuhzinâ jevmel-kijâme, inneke là tuhliful-mîâd.

        Suretul-A’raf, 23.Dova Adema i Have, a.s.

        Gospodaru naš, mi smo prema sebi počinili, nasilje, pa ako nam Ti ne oprostiš i ako nam se ne smiluješ, mi ćemo biti od onih koji su propadali!

        Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfir lenâ ve terhamnâ le nekunenne minel-hâsirîn.

        Suretu Junus,85-86.Dova prvih sljedbenika Musaovih,a.s.

        Na Boga se oslanjamo! Gospodaru naš, ne dozvoli da stradamo zbog iskušenja od nasilničkog naroda, spasi nas milošću svojom od nevjerničkog naroda!

        Alel-lâhi tevekkelnâ rabbenâ là tedž’alna fitneten lil-kavmiz-zâlimîn. Ve nedždžinâ bi rahmetike minel-kavmil-kâfirîn.

        Suretu Jusuf, 101.Dova Jusufova, a.s.

        Stvoritelju nebesa i zemlje, Ti si moj zaštitnik na ovom i na budućem svijetu, daj mi da umrem kao musliman i udruži me sa dobrim ljudima!

        Fâtires-semâvati vel-erdi ente velijjî fid-dunjâ vel-âhireti teveffenî muslimen ve elhiknî bis-sâlihîn.

        Suretu Ibrahim, 40.Dova Ibrahima, a.s.

        Gospodaru, daj mi da redovito obavljam namaz, ja i moje potomstvo! Gospodaru naš, i uslišaj molbu moju! Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima i svim vjernicima onog dana, kada počne obračunavanje!

        Rabbidž’alni mukîmes-salâti ve min zurrijjetî, rabbenâ ve tekabbel duâ’.Rabbenagfir li ve li validejje ve lil-mu’mminejevmejekumul-hisab.

        Suretul-Isra, 80. Naređuje se Alejhisselamu da rekne.Ulazak je u Medinu, a izlazak iz Meke za vrijeme Hidžreta. Međutim mogu se uzeti i općenito.

        Gospodaru, daj mi da uniđem sretnim ulaskom i da izađem sretnim izlaskom i daj mi s Tvoje strane snagu, da me pomaže!

        Rabbi edhilni mudhale sidkin ve ahridžni muhredže sidkin vedž’al li min ledunke sultanen nasira.

        Suretu Kehf,10.Dova vjernika koji su pobjegli od nevjernika u pećinu (ashabul-kehf).

        Gospodaru naš, daj nam od Sebe milost i olakšaj nam u našem poslu pravi put!

        Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve hejji’ lenâ min emrinâ rešedâ.

        Suretul-Enbija,87.Dova Junusa,a.s.,u utrobi ribe.Radi nje se je spasio nevolje,a Kur-an kaže:”A tako isto spasavamo druge vjernike”.

        Nema Boga osim Tebe, slava Tebi, ja sam postao od onih koji su nasilje počinili!

        La ilâhe illâ ente subâneke innî kuntu minez-zâlimîn.

        Suretul-Enbija,89.Dova Zekerijaa,a.s.On moli da mu Bog pokloni sina,pa mu se rodio Jahja,a.s.

        Gospodaru, nemoj me ostaviti sama, a Ti si najbolji nasljednik!

        Rabbi la tezernî ferden ve ente hajrul-vârisîn.

        Suretul-Mu minun,97-98.To se naređuje Alejhselamu da rekne.

        Gospodaru, ja Ti se utječem od sumnji i ubadanja šejtana i utječem Ti se, Gospodaru, da se oni ne nalaze u društvu mome!

        Rabbi inni euzu bike min hemezâtiš-šejâtîni ve euzu bike rabbi en jahdurun.

        Suretul-furkan,65,66.Hvale se oni koji se ovako mole.

        Gospodaru naš, odvrati od nas džehennemsku kaznu, jer je ona trajna i strašna. To je hrđavo boravište i mjesto!

        Rabbenasrif annâ azâbe džehenneme inné azâbehâ kâne garâmâ. Innehâ sâet mustekarren ve mukâmâ.

        Suretul-Furkan, 74. Hvale se oni koji ovako mole.

        Gospodaru naš, podari nam u našim ženama i našem potomstvu predmet radosti i veselja i daj nam, da budemo vodiči onima koji se čuju i boje!

        Rabbenâ heb lenâ min ezvâdžinâ ve zurrijjâtinâ kurrete a’junin vedž’alnâ lil-muttekîne imâmâ.

        Suretu-Šuara,83-85 i 87-89.Dova Ibrahima,a.s.

        Gospodaru, pokloni mi mudrost i prisloni me uz dobre! Daj mi stvaran lijep spomen među budućima! Učini me od onih koji će naslijediti džennet blagodati! Nemoj me poniziti ni osramiti onog dana, kada ljudi budu proživljeni, onog dana, kada ne koristi imetak ni sinovi! Jedino će biti spašen onaj koji pred Boga izađe čista srca!

        Rabbi heb lî hukmen ve elhiknî bis-sâlihîn. Vedž’al lî lisâne sidkin fïl-âhirîn. Vedž’alni min vereseti dženne-tin-naîm. Ve là tuhzinîjevme jub’asun. Jevme lâjenfeu mâlun ve là benun. Illâ men etal-lâhe bi kalbin selîm.

        Suretun-Neml, 19.Dova Sulejmanova, a.s.

        Gospodaru nadahni me, da zahvaljujem na Tvojoj blagodati, kojom si obasuo mene i moje roditelje, i da radim dobra djela, s kojim ćeš Ti biti zadovoljan i uvedi me s Tvojom milošću među Tvoje dobre robove!

        Rabbi evzi’nî en eškure ni’metekel-leti en’amte alejje ve alâ vâlidejje ve en a’mêle sâlihan terdâhu ve edhilnî bi rahmetike fî ibâdikes-sâlihîn.

       Viewing 6 posts - 1 through 6 (of 6 total)
       • You must be logged in to reply to this topic.