Viewing 15 posts - 106 through 120 (of 156 total)
 • Author
  Posts
 • Mustafa
  Participant
   Post count: 8282

   stecak – Tulež Žepa

   Stari nišani u mezarju Tulež koji imaju posebnu oznaku..

   Mezarje Tulež-Žepa – nišani iz turskog perioda i pripadaju mutekijskom redu

   Mustafa
   Participant
    Post count: 8282

    stecak – Tulež Žepa

    Stari nišani u mezarju Tulež koji imaju posebnu oznaku..

    Mezarje Tulež-Žepa – nišani iz turskog perioda i pripadaju mutekijskom redu

    mirsad_d
    Participant
     Post count: 4000
     mirsad_d
     Participant
      Post count: 4000
      mirsad_d
      Participant
       Post count: 4000

       [b]CIVES COLONIAE RIS…?
       Likovi s antičkih epigrafskih spomenika
       rogatičko-romanijskog područja
       [/b]

       Salmedin Mesihović
       Sarajevo

       Prostor današnje Rogatice je u antičko doba bio mjesto gdje se dizalo
       urbano i upravno jezgro jedne municipalne jedinice1. U starijem željeznom
       dobu pa do otprilike kraja IV st. p. n. e., romanijsko područje i općenito jugoi-
       stočna Bosna bili su područje rasprostiranja Glasinačke kulture i vjerovatno
       su ulazile u okvir autarijatske politije2. Međutim, u mlađe željezno doba šire
       glasinačko područje je izgleda bilo znatno manje naseljeno, dok se istovre-
       meno zapadno nalazila moćna i značajna dezitijatska politija3. Vjerovatno se
       zona dezitijatske neposredne vlasti i glavne naseljenosti nije pružala dalje
       prema istoku od Romanije, odnosno u rogatičko područje porječja Rakitnice,
       pritoke Prače. Rimska vlast je prvi put bila uspostavljena vjerovatno 33. god.
       p. n. e., a obnovljena i konačno konsolidirana nakon ugušenja Velikog Ilir-
       skog ustanka u kasno ljeto i ranu jesen 9. god. n. e. U teritorijalno-upravnom
       smislu rogatičko-romanijsko područje je pripadalo provinciji Ilirik (Illyri-
       cum), a nakon podjele jedinstvene Provincije pripalo je Dalmaciji (Gornji Ili-
       rik – Illyricum Superior). U prvo vrijeme rimske vladavine, sve do prelaska
       na municipalnu organizaciju, rogatičko i podromanijsko područje je vjero-
       vatno bilo teritorija neke od peregrinskih civitatesa. Narodnosnu i političku
       osnovu ove peregrinske civitas činio je neki manji ilirski narod4 koji se u toku

       1 Sergejevski 1936, 9-14; Bojanovski 1967a, 143-164; Isto 1988, 169-175.
       2 O Autarijatima i njihovoj politiji v. Mesihović 2007a.
       3 O Dezitijatima i njihovoj politiji v. Mesihović 2007.
       4 Predrimska, domorodačka zapadnobalkanska populacija u znanosti je poznata pod
       imenom Iliri, kako su ih još prije dvije i po tisuće godina nazvali pisci na grčkom i latinskom
       jeziku. Iliri su ustvari predstavljali jedan veliki etnički kompleks koji se pružao zapadnim
       i dijelom središnjim Balkanom, kao i na prostorima dijela panonskog bazena. O ilirskom
       etničkom kompleksu v. Mesihović 2007, 94-138; Isto 2007a, 82-90; Cabanes 2002; Wilkes
       2001; Stipčević 1989. Njihova porijeklo je složeno i uglavnom se zasniva na osnovama
       starosjedilačkih paleolitskih populacija koje su u više različitih epoha preslojavane i
       prožimane drugim etničkim elementima (u neolitiku, indoevropske seobe, seoba nosilaca
       55

       mlađeg željeznog doba razvio iz urušene autarijatske narodnosne zajednice
       (možda Sikuloti, sjeverni Partheni, Ozuaei ili neki drugi narod)5. Postojanje
       municipalne jedinice sa središtem na prostoru Rogatice najbolje potvrđuju epi-
       grafski spomenici s imenima njenih dužnosnika. Od početka III st. n. e. (sigur-
       no od 212. god. n. e. i Karakaline konstitucije)6 ova “rogatičko-romanijska”
       municipalna jedinica na zapadu je graničila sa “sarajevsko-gornjobosans-
       kom” municipalnom jedinicom Akvis (Aquae), a na istoku s “podrinjskom”
       municipalnom jedinicom Malvesiatium (središte u Skelanima). Na sjeveru je
       naša municipalna jedinica graničila možda s kolonijom Domavia. U odnosu
       na navedene municipalne jedinice “rogatičko-romanijska” jedinica je bila i
       teritorijalno najmanja i vjerovatno najslabije naseljena. Njeno značenje bi
       se primarno ogledalo u privrednim potencijalima gustih šuma i prostranih
       pašnjaka ovog područja. Kroz koloniju Ris…, i to i kroz ager i kroz samo ur-
       bano i upravno središte, prolazila je i rimska komunikacija koja je dolazila
       iz sarajevskog polja (odnosno iz Akvisa) i išla prema Podrinju i dalje prema
       središnjem Balkanu7.

       I. CIL III, 2766b (p 1035, 2256) = CIL III, 8369 = CIL III, 12748 =
       ILJug III, 1571
       D M / T C MAXI/MO DEC / C RIS DE /5 ? AN LV T
       D(is) M(anibus) / T(ito) Cl(audio) Maxi/mo dec(urioni) / c(oloniae)
       Ris(—) de(functo?) /5 [an(norum)?] LV t[—] / [
       ”Bogovima Manima, Titu Klaudiju Maksimu, dekurionu kolonije
       Ris…?, preminulom? u 55 godini”
       Ovaj epitaf pronađen još 1866. god. direktno ukazuje na postojanje mu-
       nicipalne jedinice u rogatičko-romanijskom području. Tit Klaudije Maksim je
       nosilac klaudijevskog gentilnog imena i bio je dekurion (vijećnik) u ordo decu-
       riones (lokalni senat) “rogatičko-romanijske” municipalne jedinice. U slučaju
       da je gentilno/rodovsko ime (nomen) osobe spomenute na natpisu bilo Ju-
       žarnih polja, keltska najezda). I genetska istraživanja muškog Y kromosoma, iako izvedena
       na vrlo malom uzorku zapadnobalkanskog stanovništva i na ograničenom prostoru (cc 3/4
       ispitanih sa četiri veća jadranska otoka), potvrđuju starosjedilačku, paleolitičku osnovu
       i današnje populacije. Barać / Peričić / Martinović-Klarić / Rootsi / Janićijević / Kivisild /
       Parik / Rudan / Villems / Rudan 2003, 535-542). Svi ovi inkurzi su na Zapadnom Balkanu
       stvorili jedan poseban etnički kompleks koji je od strane antičkog svijeta u toku željeznog
       doba bio prepoznat i nominiran kao “ilirski”. Međutim, taj kompleks nije bio niti ujedinjen
       niti je imao razvijenu svijest o svome jedinstvu i zajedništvu. Uglavnom se sastojao
       od čitavog niza zasebnih naroda koji su tvorili i posebne političke jedinice – politije. O
       politijama v. Mesihović 2007, 9, napomena 2; 154-179.
       5 Plin. NH III, 143
       6 Karakalinom konstitucijom (Constitutio Antoniniana), kada je rimsko građanstvo
       načelno prošireno na sve slobodne stanovnike Imperije, završava se proces primanja
       rimskog građanstva i oblikovanja municipalne organizacije. Samim tim su nestale i stare
       peregrinske civitates.
       7 O komunikacijama u rimsko doba v. Bojanovski 1974; Isto 1981; Isto 1987; Arheološki
       leksikon BiH, Tom I, 1988, 156, br. XI.
       56

       lije, Klaudije8, Flavije, Ulpije, Elije i Aurelije može se s većom vjerovatnoćom
       pretpostaviti da je riječ o domaćim ljudima koji su ili čiji su preci (po agnats-
       koj liniji) dobili rimsko građanstvo za vrijeme careva koji su nosili jedno od
       navedenih gentilnih imena9. Činjenica je da je primanje rimskog građanstva
       za vrijeme julijevsko-klaudijevske “dinastije”10 u ilirskim provincijama,
       posebno u kontinentalnoj unutrašnjosti, bilo vrlo slabo11. Primanje rimskog
       građanstva uvijek je bilo povezano s određenim događajem, jer se ono dodje-
       ljivalo bilo kao nagrada za određene zasluge, bilo u povodu nekog događaja.
       U prvom redu riječ bi bila o isluženim funkcionerima lokalnih peregrinskih
       zajednica i ratovima u kojima bi peregrini en masse učestvovali ili bili ključ-
       na mobilizacijska i logistička baza. Zatim bi u obzir dolazio boravak cara ili
       visokih državnih funkcionera u određenom području. I na kraju, veliki broj
       novih rimskih građana bi proizašao iz realizacije određenih edikata i kon-
       stitucija koje bi donosili car i druge državne institucije. Međutim, u periodu
       vladavine Julija i Klaudija još uvijek je vladalo izvjesno nepovjerenje prema
       ilirskim peregrinima koji su podigli Veliki Ilirski ustanak (od 6. do 9. god. n.
       e.)12 za vrijeme Augusta. A u decenijama nakon Ustanka nisu se ni dešavali
       neki veliki i dramatični događaji u koje bi bilo involvirano i ilirsko peregrin-
       sko stanovništvo, a zbog kojih bi moglo doći do značajnijeg dodjeljivanja rim-
       skog građanstva. Zato je romaniziranih domorodaca s julijevskim gentilnim

       8 Juliji (IVLIVS, fem. IVLIA) su bili jedan od najstarijih rimskih patricijskih rodova koji
       je po mitološkoj tradiciji vukao porijeklo (po agnatskoj liniji) od Jula, sina Eneje i unuka
       Anhiza i boginje Afrodite (Venere). Za vrijeme rane i srednje Republike rod Julija nije
       se posebno isticao u rimskom političkom i socijalnom životu. Njegovo izbijanje u prvi red
       rimske politike dolazi tek s pojavom Gaja Julija Cezara (Caius Iulius Caesar). Adopcijom
       Oktavijana od strane njegovog praujaka Gaja Julija Cezara, julijevsko ime postaje i
       prvi nomen Rimskog Carstva. Sustavom adopcije julijevski nomen su dobili i Tiberije
       te Kaligula. Prva rimska vladajuća “dinastija” je ustvari bila uzrokovana međusobnim
       vezama pripadnika rodova Oktavija, Klaudija Livija i Vipsanija Agripa koji su sustavom
       adopcije ulazili u gens Julija Cezara. Takvo je stanje trajalo do Klaudija I, četvrtog
       vladara te prve carske rimske dinastije, koji nakon izbora za cara u svome imenu ne
       nosi julijevski, nego klaudijevski nomen, kao i njegov nasljednik i posljednji predstavnik
       dinastije – Neron. CLAVDIVS (fem. CLAVDIA) je isto jedan stari patricijski rod, koji svoje
       legendarno porijeklo izvodi iz doseljavanja Sabinjanina Atija Klausa (Attius Clausus)
       Tac. Ann. XI, 24; Svet. Tib. 1.
       9 Arheološki leksikon BiH, Tom I, 1988, 30; 33-34; Mesihović 2007, 675-697.
       10 Rimske carske “dinastije” sadržinski su bile različite od dinastija zasnovanih na kla-
       sičnom nasljedstvu (bilo primogeniturom ili po starješinstvu). Antičko Rimsko Carstvo
       nikada nije bila monarhija u klasičnom smislu (formalno ono je i dalje bilo Republika), a
       rimske careve je najbolje promatrati kao vladare izabrane za doživotni mandat.
       11 Rimski carevi julijevsko-klaudijevske “dinastije” – (s imenima nakon izbora na carsko
       dostojanstvo) 27. god. p. n. e.-68. god. n. e. :
       1. Caius Iulius Caesar Augustus Octavianus (August) vl. 27. god. p. n. e.-14. god. n. e.
       2. Tiberius Iulius Caesar Augustus (Tiberije) vl. 14-37. god. n. e.
       3. Caius Iulius Caesar Augustus Germanicus (Kaligula) vl. 37-41. god. n. e.
       4. Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus (Klaudije) vl. 41-54. god. n. e.
       5. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (Neron) vl. 54-68. god. n. e.
       12 O Velikom Ilirskom ustanku v. Mesihović 2007, 314-617.
       57

       imenom malo, a s klaudijevskim još manje. Tako je i naš Tit Klaudije Mak-
       sim, ako je on uopće domorodačkog ilirskog porijekla po agnatskoj (muškoj)
       liniji, rijedak (izniman) slučaj u unutrašnjosti provincije Dalmacije13. Sudeći
       po ovome natpisu, njegovo ime je počinjalo s RIS…, a u trenutku njegovog
       nastanka RIS… je bio u statusu kolonije14. Vrijeme nastanka natpisa je naj-
       vjerovatnije III. st. n. e.
       Literatura:
       Bojanovski 1967a, 145-146 i sl. Tab. 1, 1. 2; Isto 1988, 172-173;
       http://compute-in.ku-eichstaett.de:8888/pls/epigr/epigraphik_en
       http://edh12.iaw.uni-heidelberg.de/offen/suchen2.html?hdnr=033828;

       II. ILJug III, 1569 = ILJug II, 623 (Tab. 1, 1)
       I O M / M•VLP / LLO
       I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / M(arcus) Ulp(ius) / [Apo]llo[dorus]…
       “Jupiteru, Najboljem, Najvećem, Marko Ulpije Apolodor?…”
       Na ovoj dosta oštećenoj ari spominje se osoba s ulpijevskim gentilnim
       imenom čiji je predak dobio rimsko građanstvo za vrijeme cara Trajana15.
       Literatura:
       Bojanovski 1967a, 152 , Sl. 10; Isto 1988, 173; Imamović 1977, 374-375; Sl. 116.
       http://compute-in.ku-eichstaett.de:8888/pls/epigr/epigraphik_en

       III. CIL III, 14616 (Tab. 1, 2)
       IVNONI REG / MAR• VLP• MARCIAN / CVM• SVIS• L•P
       Iunoni Reg(inae) / Mar(cus) Ulp(ius) Marcian(us)16 / cum suis l(ibens)
       p(osuit)
       “Junoni Regini, Marko Ulpije Markijan sa svojom dobrom voljom (rado)
       postavio”
       Ova ara iz Živaljevića kod Rogatice jedan je od dva (do danas pozna-
       ta) spomenika posvećena samostalnom kultu Junone na prostoru današnje
       BiH.17 Dedikant nosi ulpijevsko gentilno ime. Po I. Bojanovskom (1988, 173)

       13 Npr. u susjednom gornjobosanskom području (na kojem je do danas pronađeno mnogo
       više epigrafskih spomenika) do danas nije evidentiran nijedan Klaudije.
       14 O rimskim kolonijama (colonia) i njenim institucijama v. Smith 1870, 315-320.
       15 Nakon umorstva Domicijana, carsko dostojanstvo je preuzeo Marcus Cocceius Nerva
       (96-98 god. n. e.) s kojim započinje razdoblje u historiografi ji poznato kao “dinastija”
       Antonina. Međutim, ovaj termin bi se pravilnije mogao odnositi na kasniji dio “dinastije”
       (Antonin Pije, Marko Aurelije s Lucijem Verom i Komod) od 138. do 192. god. n. e.
       Adoptivni nasljednik Nerve bio je Marcus Ulpius Nerva Traianus (Trajan) vl. 98-117.
       god. n. e. Za vrijeme Trajana Rimsko Carstvo je dostiglo svoj najveći obujam osvajanjem
       Dakije i izbijanjem u Perzijski zaljev. Ulpiji (VLPIVS, fem. VLPIA) su bili nepatricijski
       provincijski rod (iz Betike – južna Španija), ali porijeklom iz Italije.
       16 Izvjesni Marcus Ulpius Marci fi lius Maximus poznat je s natpisa iz Goražda; Bojanovski
       1967a, 152.
       17 Drugi je s lokaliteta Potok u blizini Mostara; Imamović 1977, 140.
       58

       obojica “rogatičkih” Ulpija su “…grčkog porijekla. Vjerovatno su još njihovi
       očevi ili djedovi došli na Drinu u vrijeme Trajanovih nastojanja da oživi ru-
       darstvo u istočnoj Bosni”. Bojanovski se na grčko porijeklo poziva na osnovi
       kognomena Apolodor18 i Markijan. Međutim, zona Rogatice i Romanije nije
       baš rudarska zona. Vjerovatnije je da su preci Apolodora i Markijana dobili
       rimsko građanstvo uslijed dačkih ratova (101-102. god. n. e. i 105-106. god.
       n. e.), kada su ilirske provincije bile logističko i mobilizacijsko zaleđe. U tom
       bi slučaju bila riječ ipak o nekom balkanskom ilirskom, a ne grčkom ili ori-
       jentalnom porijeklu.
       Literatura:
       Bojanovski 1967a, 152; Isto 1988, 173; Imamović 1977, 384-385, Sl. 13.
       http://compute-in.ku-eichstaett.de:8888/pls/epigr/epigraphik_en

       IV. AE 1976, 533 = ILJug II, 624 (Tab. 1, 3)
       INVICTO MITR / P AEL CLEMENS / IVNIOR / IIVIRETQQ / 5 TI
       VET / V S L M
       Invicto Mit(h)r(ae) / P(ublius) Ael(ius) Clemens / Iunior / IIvir et
       q(uin)q(uennalis) /5 [–]ti vet(eranus) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
       “Nepobjedivom Mitri, Publije Elije Klemens Mlađi, duovir19 i kvinke-
       nalis20, ??? veteran, zavjet ispunio rado zasluženo”
       Ovaj votivni natpis ukazuje na to da je politička struktura “rogatič-
       ko-romanijske” municipalne jedinice bila u punoj svojoj sadržini sa svim in-
       stitucijama koje su aktivne i funkcionalne. Publije Elije Klemens Mlađi je
       pripadao elijevskom rodu i njegov predak po agnatskoj liniji rimsko građan-
       stvo je dobio za vrijeme vrijeme vladavine cara Hadrijana21. Moguće je da
       je primanje elijevskog nomena u većem obimu kod peregrina dalmatinske

       18 Apolodor iz Damaska bio je inženjer, arhitekt, dizajner i skulptor koji je djelovao za
       vrijeme Trajana (čiji je bio favorit) i Hadrijana (za čije vladavine je pogubljen). On je
       konstruirao i Trajanov Most preko Dunava za vrijeme dačke kampanje. Ko zna, možda je
       osoba koja je dobila ulpijevsko ime i kognomen Apolodor učestovala u dačkim ratovima
       i bila u blizini ovog velikog Trajanovog arhitekte, pa bi po ugledu na njega i uzela kao
       kognomen Apolodor.
       19 Duoviri su bili lokalne verzije rimskih konzula i uvijek su bila dvojica. Smith 1870, 439.
       20 O instituciji quinquennalis (neke vrste lokalnih cenzora) v. Smith 1870, 318. Jedan
       duovir quinquennales (Tit Flavije Simili) spominje se i na natpisu iz Skelana – Srebrenica.
       Patsch 1915, 80, fus. 1. Sl. 67; 83. Tresvir (ili kvatuorvir!?) kvinkenalis i edil Akvskog
       municipija Publije Elije Viktorin spominje se i na natpisu iz Krivoglavaca kod Vogošće
       (Mesihović 2007, 896-898). A jedan kvinkenalis (Aurelije Atik) se spominje i u natpisima
       iz Singidunuma, Lopandić 2007, 97.
       21 Adoptivni nasljednik Trajana bio je njegov dalji biološki rođak Publius Aelius Traianus
       Hadrianus (Hadrijan) vl. 117-138. god. n. e. Eliji (AELIVS, fem. AELIA) su isto bili
       provincijski rod iz Betike, samo porijeklom iz Italije (preciznije iz Hadrie u Picenumu).
       Hadrijan je dvije decenije uspješno vodio i konsolidirao Rimsko Carstvo. Za njegove
       vladavine proces romanizacije je prilično odmakao, zahvaljujući, između ostalog, i
       zalaganju samoga Hadrijana, koji je veći dio svoje carske vlasti proveo putujući po
       provincijama.
       59

       kontinentalne unutrašnjosti direktno bilo vezano za boravak Hadrijana u
       Dalmaciji. Tom prilikom su dodjelom rimskog građanstva vjerovatno bili na-
       građeni određeni slojevi lokalne aristokratije. Hadrijan je u Iliriku boravio
       moguće 133. god. n. e.22
       Publije Elije Klemens Mlađi je bio i veteran rimske vojske, a njegovu
       vojničku karijeru potvrđuje i vokacija Nepobjedivom Mitri, izvorno iranskom
       kultu, koji je bio vrlo raširen među vojnicima III. st. n. e.23 Možda je upravo
       sam Elije Junior bio taj koji je, dok je boravio na istočnim provincijama kao
       vojnik, pao pod utjecaj kulta Mitre, pa ga je nakon demobilizacije prenio u
       svoj rodni kraj.
       Literatura:
       Bojanovski 1967, 47-51, Sl. 5; Isto, 1988, 171; Zotović 1973, 62-63; Imamović
       1977, 458-459, Sl. 243
       http://compute-in.ku-eichstaett.de:8888/pls/epigr/epigraphik_en
       http://edh12.iaw.uni-heidelberg.de/offen/suchen2.html?hdnr=012315

       V. CIL III, 8366 (p 2127) = ILJug III, 1566 (Tab. 1, 4)
       I O M / P AEL / CLEMENS / II VIR /5 V L S
       I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / P(ublius) Ael(ius) / Clemens / IIvir /5
       v(otum) l(ibens) s(olvit)
       “Jupiteru, Najboljem, Najvećem, Publije Elije Klemens, duovir zavjet
       rado ispunio”
       Zavještanje Jupiteru, Najboljem, Najvećem ostavio je još jedan pred-
       stavnik elijevskog gensa, koji je vjerovatno bio u užoj agnatskoj vezi s Kle-
       mensom Mlađim. Moguće da je riječ o njegovom ocu koji je isto bio duovir.
       Literatura:
       Bojanovski 1967a, 146, Tab. 1,3; Isto 1988, 171; Imamović 1977, 374-375,
       Sl. 117.
       http://compute-in.ku-eichstaett.de:8888/pls/epigr/epigraphik_en

       VI. CIL III, 8367 (p 2127, 2256) = ILJug III, 1567 = AE 1939, 303 (Tab. 2, 1)
       Lijevi dio natpisa = L B / P AEL CLEME / ??? VETER / E • A E /5 T
       SOS / E / B • V S
       Desni dio natpisa = I O M / P • AEL • CLEMEN / L POS / NO /5
       V / S. P TAE • LV • E / V S L M
       Lijevi dio natpisa = L(ibero) B(accho) / P(ublius) Ael(ius) Cleme(ns) /
       [—] veter(anus) / [—]e ae /5 [—]t[–]sos[—] / [—]e / [—] b(ene?) v(otum)
       s(olvit) //
       Desni dio natpisa = I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / P(ublius) Ael(ius)
       Clemen[s] / l(ibens?) [—] pos(uit?) / [–]no[—] /5 [–]v[—] / s(ua?)
       p(ecunia?) tae. lu. e / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

       22 Syme 1988; Isto 1991.
       23 O kultu Mitre v. Zotović 1973.
       60

       Lijevi dio natpisa = “Liberu Bakhu, Publije Elije Klemens… veteran…
       zavjet ispunio”
       Desni dio natpisa = “Jupiteru, Najboljem, Najvećem, Publije Elije Kle-
       mens, rado? postavio… svojim novcem… zavjet ispunio rado zasluženo”
       Natpisno polje are (koja je dvostruki žrtvenik) vertikalnom je linijom
       podijeljeno na dva dijela, od kojih je jedan posvećen Jupiteru, a drugi Liberu
       Bakhu. Ovaj dvostruki žrtvenik je posvetio Publije Elije Klemens. Po I. Boja-
       novskom riječ je o istoj osobi koja je bila dedikant na natpisu CIL III, 8366 (p
       2127). Takva mogućnost je prihvatljiva, ali zbog česte podudarnosti u imeni-
       ma kod romaniziranih domorodaca vrlo je lako moguće da su Klemens duovir
       i Klemens veteran bili različite osobe, istina u rodbinskim vezama. Uostalom
       na natpisu CIL III, 8367 (p 2127, 2256) ne navodi se titula duovira, nego se
       samo kaže da je riječ o veteranu pa bi tako bilo malo nejasno zašto ne bi bila
       navedena i duovirska funkcija (koja nije mogla prethoditi veteranskom sta-
       tusu). Nejasno je i zašto bi jedna te ista osoba dva puta u neposrednoj blizini
       podizala aru Jupiteru, Najvećem, Najboljem.
       Potrebno je navesti da su natpisi na kojima se spominju Eliji Klemensi
       nađeni uz potok Toplik pored kojeg je vodio i rimski put. Vrlo je vjerovatno da
       se ovdje nalazio posjed Elija Klemensa, a da su votivne are podizane uz put
       koji je prolazio kroz ili uz njihov posjed. Porodica Elija Klemensa je izgleda
       bila jedna od najznačajnijih u ovoj municipalnoj jedinici i davala je njene
       visoke funkcionere. Istovremeno su bili i porodica s vojničkom tradicijom i
       aktivnom službom.
       Literatura:
       Sergejevski 1936, 12-13; Bojanovski 1967a, 148-149, Tab. 1, 5; Isto, 1988,
       171; Imamović 1977, 376-377, Sl. 118 (lijevi dio natpisa); 398-399, Sl. 155
       (desni dio natpisa);
       http://compute-in.ku-eichstaett.de:8888/pls/epigr/epigraphik_en
       http://edh12.iaw.uni-heidelberg.de/offen/suchen2.html?hdnr=023076

       VII. CIL III, 8368 = CIL III, 12747 = ILJug III, 1568 (Tab. 2, 2)
       I O M / EL ALBA / VS II VIR / Q V S L M
       I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / [P(ublius) A]el(ius) Alba/[n]us IIvir /
       [q(uin)]q(uennalis) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
       “Jupiteru, Najboljem, Najvećem, Publije Elije Albanus, duovir i kvin-
       kenalis zavjet ispunio rado zasluženo”
       Gentilno ime dedikanta se negdje navodi kao Fl(avius) 24, međutim po
       objašnjenju Bojanovskog izgleda da je ipak riječ o elijevskom nomenu. Ara

       24 Imamović 1977, 374, br. 115.
       Flaviji (FLAVIVS – u značenju svjetle kose – fem. FLAVIA) su bili “dinastija” koja je
       dobila pravo na rimsko carsko dostojanstvo (69-96. god. n. e.) nakon godine četiri cara,
       odnosno građanskog rata 68-69. god. n. e. Flavijevska “dinastija” nije bila starog, rimskog
       patricijskog porijekla, nego izdanak italskih municipija. Značajnije dodjeljivanje rimskog
       61

       je inače vrlo oštećena i zbog toga dolazi do nesporazuma u čitanju gentilnog
       imena dedikanta. I ovaj Flavije ili Elije je bio i duovir i kvinkenalis.
       Literatura:
       Bojanovski 1967a, 146-148, Tab. 1, 4. 4a; Isto 1988, 171, napomena 10;
       Imamović 1977, 374-375, Sl. 115.
       http://compute-in.ku-eichstaett.de:8888/pls/epigr/epigraphik_en

       VIII. CIL III, 12754 = ILJug III, 1570 (Tab. 2, 3)
       D M / L A I O / L V / I V-V /5 / L O / L I / P A R F / M
       D(is) M(anibus) / L(ucio) A[el]io / [—]lv(—?) / i[—]va[-] /5 [——] /
       [—]lo / [— fi ]li / [caris(simo)] pare/[ntes b(ene)] m(erentibus) [p(osuit)]
       “Bogovima Manima…”
       “Bogovima Manima, Lucije Elije… roditeljima … zaslužnima postavi”
       Ovaj spomenik je danas u potpunosti izlizan, ali ga je djelimično us-
       pio pročitati C. Patsch. Cipus je ukrašen bogatim ornamentima. Na lijevoj i
       desnoj strani su prikazi Atisa. Sam sadržaj je vrlo teško pratiti. Jedino bi se
       moglo tvrditi da je riječ o još jednom Eliju.
       Literatura:
       Sergejevski 1936, 12, Tab. 4, 18-19; Bojanovski 1967a, 149-152, Tab. 2,
       6-9; Imamović 1977, 444-445, Sl. 220 a i b.
       http://compute-in.ku-eichstaett.de:8888/pls/epigr/epigraphik_en
       http://edh12.iaw.uni-heidelberg.de/offen/suchen2.html?hdnr=033827

       IX. Pored navedenih, na rogatičkom prostoru je pronađeno još epigraf-
       skih spomenika25. Na nekima od njih su postojali i natpisi, ali su vremenom
       izlizani.
       1. Dva komada vjerovatno jednog nadgrobnog žrtvenika s reljefnim
       prikazima na dvije bočne strane (možda je na jednoj prikazan krilati genije,
       a na drugom nimfa)26.
       2. Ulomak cipusa s prikazom genija (lokalitet Stari Brod)27.

       građanstva u ilirskim provincijama za Flavija bi u prvom redu bilo vrijeme dolaska
       Vespazijana na rimsko carsko dostojanstvo (69. god. n. e.) kada su ga podržale ilirske
       provincije i ratovi na Dunavu protiv Dačana za vrijeme Domicijana.
       ”Dinastija” s fl avijevskim gentilnim imenom imala je tri predstavnika:
       1. Titus Flavius Vespasianus (Vespazijan) vl. 69-79. god. n. e.
       2. Titus Flavius Vespasianus (Tit) vl. 79-81. god. n. e.
       3. Titus Flavius Domitianus (Domicijan) vl. 81-96. god. n. e.
       25 Ulomak are (od natpisa se sačuvalo nekoliko slova u dva dijela ovog trodijelnog žrtve-
       nika / [—]ae[—] // [—]cate[—] // [—]) se kod Imamović 1977, 474-475, Sl. 275 smješta
       u Rogaticu. Međutim ovaj nalaz je iz okolice Ustikoline. Sergejevski 1936, 5-6 i sl. 3;
       O drugim antičkim spomenicima s rogatičkog područja, uključujući i one izgubljene v.
       Bojanovski 1967a, 158, napomena 31.
       26 Sergejevski 1936, 11-12, Tab. 2, 12-13; Bojanovski 1967a, 155-157, Sl. 17-18; Imamović
       1977, 410-411, Sl. 175.
       27 Imamović 1977, 410-411, Sl. 176.
       62

       3. Cipus s prikazom genija. Prednja strana s natpisom odbijena (loka-
       litet Stari Brod)28.
       Potrebno je napomenuti da ovi prikazi genija na tri spomenika imaju
       određene zajedničke karakteristike, što ukazuje na postojanje klesarske ra-
       dionice u antičkoj Rogatici.
       4. Žrtvenik obrađen s tri strane29
       5. Anepigrafska ara30
       6. Fragment stupa ili miljokaz31
       7. Nadgrobni cipus bez natpisa32
       8. Ploča s nadgrobnog spomenika s motivom Hadovih vrata33
       9. Figuralna stela bez natpisa34
       10. Odlomak nadgrobnog cipusa35
       12. Nadgrobna kocka od krečnjaka36

       mirsad_d
       Participant
        Post count: 4000

        PRILOG I.
        [b]Antički arheološki lokaliteti u romanijskom i rogatičkom
        području – po Arheološkom leksikonu Bosne i Hercegovine[/b]

        Salmedin Mesihović
        Sarajevo

        Paljanska oblast
        1. Crkvište, Gornji Pribanj – Brdo, Pale, kasnoantički fortifi kacioni objekt
        (broj u AL BiH 15.55), Mazalić 1939, 18; Bešlagić 1971, 263
        2. Gradina, Gradina, Pale, rimska utvrda (broj u AL BiH 15.114), Mazalić
        1939, 25-28; Bešlagić 1971, 265

        Romanijsko – šire rogatičko područje
        1. Vražići, Vražići, Sokolac, kasnorimski grob (br. u AL BiH 17.339); Fiala
        1893, 738-741; Čović 1987.
        2. Pohovac (Puhovac), Baltići, Sokolac, kasnoantička utvrda (br. u AL BiH
        17.277); Truhelka 1891, 313; Govedarica 1985, 15-27.
        3. Potpećine, Kusače, Sokolac, rimski grob (br. u ALBIH 17.279); Truhelka
        1890, 387-388; Fiala 1892, 430-435; Isto 1893, 752-758; Benac / Čović 1957, 19-
        22; Čović 1983, 149-150; Čović, 1987.

        28 Imamović 1977, 412-413, Sl. 177.
        29 Bojanovski 1967a, 152-153, Sl. 11; Imamović 1977, 476-477, Sl. 276.
        30 Imamović 1977, 476-477, Sl. 277.
        31 Bojanovski 1967a, 153, Sl. 12.
        32 Sergejevski 1936, 10, Sl. 6-7; Bojanovski 1967a, 153-155, Tab. 3, 13-15.
        33 Sergejevski 1936, 9-10, Sl. 5; Bojanovski 1967a, 155, Sl. 16.
        34 Bojanovski 1967a, 157-158, Sl. 19-20.
        35 Sergejevski 1936, 13, Tab. 3, Sl. 17; Bojanovski 1967a, 158, Sl. 21.
        36 Sergejevski 1936, 10-11 i Sl. 8-9.
        63

        4. Čitluci, Čitluci, Sokolac, tri naknadna ukopa iz rimskog doba, (br. u AL-
        BiH 17.53); Fiala 1892, 399-406; Benac / Čović 1957, 15-17; Čović / Mikić 1973,
        29-92; Čović 1979, 143-160; Drechsler / Bižić 1983, 263; Čović 1987.
        5. Hreljin Grad, Čitluci, Sokolac, kasnoantička utvrda (br. u AL BiH
        17.149); Truhelka 1891, 313-314; Govedarica 1985, 15-27.
        6. Hrastovača, Kula, Sokolac, kasnoantička naknadna sahrana (br. u AL
        BiH 17.147), Fiala 1892, 395-399; Benac / Čović 1957, 19.
        7. Crkvina, Klečkovac, Sokolac, rimski spomenik sa prikazom konjanika
        (br. u AL BiH 17.40); Sergejevski 1943, 10; Bešlagić 1971, 243.
        8. Borovsko, Borovsko, Rogatica, naknadni kasnoantički ukop (br. u AL-
        BiH 17.22); Fiala 1892, 438-440; Fiala 1893, 748-752; Benac / Čović 1956, 19-20;
        Čović 1981, 113-117; Čović 1987.
        9. Bradva, Kramer Selo, Rogatica, kasnoantička naknadna sahrana (br. u
        ALBiH 17.23); Truhelka 1890, 390-391; Čović 1981, 109.
        10. Planje, Planje, Rogatica, grob iz rimskog doba (br. u AL BiH 17.264);
        Fiala 1895, 542-546; Benac / Čović 1956, 22; Čović 1981, 101, 124-129; Čović
        1983a, 418, 426-428.
        11. Rusanovići, Rusanovići, Rogatica, naknadni ukopi iz rimskog i ranog
        srednjeg vijeka (br. u AL BiH, 17.293); Fiala 1892, 437-438; Fiala 1894, 729-743;
        Fiala 1895, 533-538; Fiala 1896, 429-435; Benac / Čović 1956, 12; Benac / Čović
        1957, 7; Čović 1983, 187; Drechsler / Bižić 1983, 261-264; Čović 1987.
        12. Drijenjak, Vragolovi, Rogatica, rimska stela sa likom Atisa (br. u AL-
        BiH 17.61); Bešlagić 1971, 252.
        13. Groblje, Zakomo, Rogatica, rimski nadgrobni spomenik sa prikazom
        ljudskih fi gura (br. u AL BiH 17. 138); Bešlagić 1971, 248.

        Uža zona Rogatice
        1. Crkvina, Plješivica, Rogatica, ostaci rimske građevinske djelatnosti na
        desnoj obali Rakitnice (br. u AL BiH 17.42); Sergejevski 1936, 13; Bojanovski
        1967a, 157-158. Rimska villa rustica je uobičajeno bila situirana pored ceste, a
        iznad tekućice, i to na jednom obronku koji se blago spušta prema vodi, a ujedno
        je i izložen suncu37. Takva je i bila situiranost rimskog imanja u selu Plješivica,
        kao i rimskog imanja u Krivoglavcima kod Vogošće.
        2. Plješivica 1, Plješivica, Rogatica, jedan naknadni grob iz ranog srednjeg
        vijeka (br. u AL BiH 17.266); Fiala 1895, 540-542; Benac / Čović 1956, 17; Čović
        1981, 110-117; Čović 1983a, 424-425.
        3. Plješivica 2, Plješivica, Rogatica, nekoliko rimskih kamenih spomenika
        u sekundarnoj upotrebi (br. u AL BiH 17.267); Bešlagić 1971, 251.
        4. Rogatica, Rogatica, antički grad na ravnom prostoru između brda Ljuna
        i potoka Rakitnice – s nizom spomenika – (br. u ALBiH 17.288); Patsch 1907,
        467-469; Bojanovski 1967, 41-51; Bojanovski 1967a, 143-164; Bešlagić 1971, 253;
        Vego 1981, 42-43, Sl. 3.

        37 Sergejevski 1936, 13.
        64

        5. Ciganska Sokolovina, Rogatica, kasnoantički rimski grobovi (br. u AL
        BiH 17.36); Fiala 1895a, 199.

        Istočno od Rogatice
        1. Mramorje, Okruglo, Rogatica, dva naknadna kasnoantička groba (br.
        u AL BiH 17.227); Fiala 1896, 448-449; Čović 1981, 119; Čović 1983a, 424-425.

        Prema višegradsko-podrinjskom području
        (municipalna jedinica Malvesiatium)
        1. Brankovići, Brankovići, Rogatica, dva naknadna kasnoantička ukopa (br.
        u AL BiH 17.24); Fiala 1896, 453-457; Fiala 1897, 586-591; Čović 1987.
        2. Živaljevići (Pribićevac), Živaljevići, Rogatica, rimski spomenik – ara po-
        svećena Junoni (br. u AL BiH 17.350); Fiala 1897, 599-601; Benac / Čović 1956,
        21; Čović 1981, 109-110; 113-117; 129; Čović 1983a, 418; 423-424; Drechsler /
        Bižić 1983, 261-264; Bešlagić 1971, 248.

        Sudeći na osnovu ovih lokaliteta i konteksta nalaza mogli bi se izvući slje-
        deći zaključci :
        1. Najveća koncentracija rimskih nalaza (posebno period II-IV st. n. e)
        nalazi se u užoj rogatičkoj zoni duž Rakitnice.
        2. Na glasinačkom platou kasnoantički i ranosrednjovjekovni ukopi nalaze
        se u kontekstu naknadnih ukopa u tumule Glasinačke kulture.
        3. Dio antičke baštine je bio iskorišten prilikom dizanja stećaka
        4. Dosta antičke baštine se nalazi u sekundarnoj ili tercijarnoj upotrebi
        5. Kasnoantičke utvrde se nalaze situirane na mjestima nekadašnjih gra-
        dinskih naselja.
        6. Na glasinačkom platou skoro svi antički nalazi su iz njenog kasnoantič-
        kog perioda. Ovo bi govorilo da se u kasnoj antici stanovništvo iz uže rogatičke
        zone povuklo u sigurnije oblasti glasinačkog platoa.

        mirsad_d
        Participant
         Post count: 4000

         PRILOG II.
         Rogatičko-romanijsko područje u kasnoj antici

         Salmedin Mesihović
         Sarajevo

         V i VI st. n. e. su sigurno bili nesigurnija razdoblja pa je polako dolazilo do
         povlačenja u dublju romanijsko-glasinačku unutrašnjost38. Ova oblast je sama od
         sebe pružala dobre zemljopisne uvjete za refugij, a sustav autarijatskih gradina,
         napušten skoro 1000 godina, mogao je poslužiti i kao osnova za podizanja ka-
         snoantičkih utvrda. Nakon konačnog sloma romejske vlasti početkom VII st. n.
         e. u unutrašnjosti Zapadnog Balkana, romanijsko-glasinačko područje je mogla
         biti i zona sklanjanja i koncentracije starosjedilačkog romaniziranog i poluro-
         maniziranog stanovništva39. U ovom kasnoantičkom periodu (kraj IV – početak
         VII st.) došlo je i do razaranja i napuštanja urbanog jezgra Ris….. Romanska i
         poluromanska populacija rogatičkog područja bi u tom slučaju prešla i na niže
         oblike privrednog života, jer je ova oblast sama od sebe pružala mogućnosti samo

         38 Period Justinijanove vladavine (527-565. god. n. e.) Romejskim Carstvom može se
         nazvati smatrati vremenom konačne razgradnje antičke kulture. Justinijanov sindrom
         da povrati ono što je izgubljeno (umjesto da se okrene novim putevima razvitka kao što
         je to u drugoj i trećoj deceniji VII st. učinio car Heraklije), posebno preko razarajućeg
         Ostrogotskog rata (535-552 god. n. e.) oslabilo je unutarnju snagu kasnoantičkog društva.
         Tome je sigurno dodatno doprinijela i katastrofalna pandemija (u moderno doba nazvana
         “Justinijanova kuga”) koja je harala u Konstantinopolisu 541-542 god., a raširila se po
         čitavom Mediteranu i Evropi (povremeno je izbijala sve do sredine VIII st.). Ova pandemija
         je imala velike negativne socijalne, privredne, političke i psihološke efekte, a prilično je
         decimirala populaciju. Nesumnjivo je i ova pandemija utjecala na smanjenje otpornosti
         ilirskih provincija koje su od sredine VI st. n. e. izložene sustavnom pustošenju slavenskih
         i drugih prodora. Ona je decimacijom populacije omogućila i lakše slavensko naseljavanje
         u župskim predjelima. Justinijanova odluka o zatvaranju Akademije u Ateni 529. god. n.
         e. zapečatila je i intelektualizam antike.
         39 Slavenski prodori, prisutni još od prve polovine VI st., posebno se pojačavaju s pojavom
         azijskog naroda Avara (Obri) koji su okupljanjem oko svoga etničkog jezgra mnogih
         slavenskih, germanskih (Gepidi) i zaostalih i novodošlih azijskih tursko-mongolskih
         naroda stvorili moćan plemenski savez. Nakon ubistva romejskog cara Maurikija 602.
         god. granica je i defi nitivno popustila i nastupile su godine posvemašnjeg uništavanja
         institucija i načina živoga antičkog društva u unutrašnjosti Balkanskog poluostrva i
         prekida kontinuiranog razvitka mediteranske civilizacije. Izuzev u primorju, najveći dio
         gradova, centara municipalnog života na tlu današnje Bosne i Hercegovine je razoren, a
         može se slobodno reći da je došlo i do kulturnog i civilizacijskog naglog i dubokog pada.
         Najvažnija posljedica događaja iz godina kada se konačno urušila antička civilizacija
         bilo je ustaljivanje novog etničkog faktora, poglavito slavenskog elementa, iako ima i
         primjera manjeg naseljavanja Avara (toponimi Obri) pa možda ne bi trebalo isključiti i
         nastanjivanje nekih germansko-gepidskih skupina na prostoru koji danas zahvata Bosna
         i Hercegovina. Međutim, novodoseljeno stanovništvo, nagli diskonuitet koji je u sebi
         sadržavao i neke elemente kulturnog i civilizacijskog šoka i promjena političkog okvira iz
         uređene države u pravom smislu (romejskog-vizantijskog Carstva) u neki politički entitet
         neko vrijeme pod supremacijom Avara, nisu značili da je tradicija ranijeg života bila
         apsolutno prekinuta. Starije provincijalno stanovništvo preživjelo je u velikom broju, a
         tu i tamo se može osjetiti i tihi, prigušeni kontinuitet s nekim elementima ranijeg načina
         života. A polako nastupa i proces simbioze starosjedilačkog stanovništva, više ili manje
         kristijaniziranog i paganskog doseljenog slavenskog i drugog stanovništva.
         66

         za stočarstvo i niže oblike općekulturnog života. U kontinentalnoj unutrašnjosti
         se provincijalno stanovništvo djelomično uspjelo spasiti povlačenjem u refugije i
         planinske utvrde, o čemu svjedoči i Ljetopis popa Dukljanina. Ako bi se vjerovalo
         riječima dukljanskog svećenika, mogli bismo tvrditi da su ove u planine izbjegle
         zajednice uspjele sačuvati kakvu takvu samostalnost40, pa i kontinuitet kristija-
         niziranog načina života. Ti utvrđeni refugiji, koji su činili i Justinijanov limes,
         jednim su dijelom bili smješteni i na mjestima nekadašnjih gradina. Ti utvrđeni
         refugiji, koji su činili i Justinijanov limes, jednim su dijelom bili smješteni i na
         mjestima nekadašnjih gradina41.
         Sam naziv Romanija bi možda mogao dati reminiscenciju na preživljavanje
         starosjedilačkog provincijalnog stanovništva. Toponim Romanija ne treba mno-
         go tumačiti; jasno je da on proizlazi iz ustaljenog naziva za Romejsko – Istočno
         rimsko carstvo Romania, (rimska zemlja), odnosno ono što pripada Rimljanima,
         u našem slučaju Romejima kao “nasljednicima” starog Rimskog Carstva. Analo-
         giju našoj Romaniji imamo ne samo u nazivu države Rumunije (Romania), koji
         je novijeg datuma, nego prije svega u imenu italijanske regije Romanja (Roma-
         gna), Svoje ime Romanja duguje činjenici da je ona nakon langobardske invazije
         na Italiju 568. god. bila dva stoljeća najvažnija i najveća oblast koja je preostala
         Romejima (Bizantiji) na prostoru Italije, pa je tako dobila i naziv Rimska (ro-
         mejska) zemlja, nasuprot susjedne Lombardije koja svoje ime duguje doseljenim
         germanskim Langobardima (u italijanskoj verziji Lombardi). Može se pretpo-
         staviti da je i naša Romania zahvatala sigurno čitavu romanijsku regiju, što po-
         drazumijeva, pored same planine, i glasinačku visoravan i poriječje Prače. Pred
         nas se postavlja pitanje koji su to razlozi zbog kojih je ovo područje dobilo naziv
         Romanija, zemlja Rimljana. Sam toponim je baš zbog upotrebe termina Roma-
         nia sigurno dosta starog datuma, vjerovatno iz VII st. kada je i kod još uvijek
         Slavena i u jeziku starosjedilačkog stanovništva još bio živ termin Romania za
         vizantijsku državu, a iz tog naziva i za sve izvedenice koje bi se odnosile na život
         populacije koja bi se na bilo koji naziv vezivala ili za još živuće Romejsko Carstvo
         ili za tradiciju nestalog Rimskog carstva i uopće za vrijeme prije dolaska Slave-
         na. Kasnije su Slaveni za Vizantiju i njeno stanovništvo upotrebljavali izraze
         Grčko Carstvo i Grci. Naša Romanija je tako morala da izražava neku određenu
         etničku i jezičku, pa možda i kulturnu i religijsku specifičnost u odnosu na novo-
         doseljeni etnički i kulturni element, a koja u svome korijenu ima starosjedilački,
         rimskoprovincijalni element. Za razliku od italijanske Romanje, zbog prilične
         geografske izolovanosti bosanske romanijske regije u kontinentalnoj unutraš-
         njosti zapadnog Balkana, tako udaljenoj od vizantijskih preostataka u primorju
         i ostrvima, teško bi bilo pretpostaviti da je Vizantija uspjela sačuvati svoju vlast
         u našoj Romanii, okružena političkim entitetima proisteklim iz avarske invazije
         i slavenskog naseljavanja. Naravno, ne bi opet, sa druge strane trebalo isklju-
         čiti ni činjenicu da se provincijalno stanovništvo koje je živjelo na prijelazu iz
         antike u srednji vijek na prostoru naše Romanije uspjelo više-manje oduprijeti
         invazorima i doseljenicima i održati kontinuitet samostalnosti (kao neka vrsta
         ranosrednjovjekovne politije) ili bar autonomije još neko vrijeme, dok se s okol-

         40 Ljetopis popa Dukljanina, VI; VII; IX
         41 O kasnoj antici i ranom srednjem vijeku v. Mesihović 2007, 719-740.
         67

         nim područjima ne utopi u jezgro iz kojeg je nastala buduća bosanska srednjovje-
         kovna politija, kasnije i država. Da li je možda postojala i neka granica između
         bosanske Romanije i drugih političkih entiteta, i kuda se ona protezala; da li je,
         ako je i postojala samostalna ili autonomna Romanija, ona možda svoje porijeklo
         vukla iz tradicije neke antičke administrativno-upravne cjeline (kolonija Ris…,
         R. P. Aquae S…., Malvesiatium, Domavia); koliko je dugo postojala; na koji način
         je funkcionirala; kada se ona stopila u bosansku politiju i druga slična pitanja
         će tražiti mnogo studiozniji i svestraniji pristup kako bi se moglo odgovoriti na
         sva pitanja vezana za bosansku Romaniju. Bez obzira na ove kombinacije koje se
         tiču političkih pitanja bosanske Romanije, jasno je da, za razliku od Trebevića42,
         Romanija svoje ime duguje većem prisustvu starosjedilačkog stanovništva. To
         stanovništvo je u sebi sadržavalo ne samo tradiciju antičkog života nego i onog
         predrimskog, ilirskog elementa, za koje bi se moglo reći da je većim dijelom činilo
         i samu srž provincijalnog stanovništva kojeg su zatekli Slaveni.

         Summary

         Figures from the epigraphic monuments
         from Rogatica – Romania area
         The area of Rogatica had a special signifi cance in the development of the
         ancient province of Dalmatia. It contained the urban and administrative core of
         a colony whose name is fragmentarily preserved only with the fi rst three letters

         42 Naziv Trebević je nedvosmisleno slavenskog porijekla i označava deminutiv slavenskog
         glagola trebiti, trijebiti, koji je, izuzev u kolokvijalnom govoru, u svakodnevnom govornom
         jeziku zamijenjen glagolima žrtovati, uništavati. Trebević vodi porijeklo od izraza Trebišta,
         pod kojim se u staroslavenskom jeziku označavao žrtvenik. Iz toga bi se moglo zaključiti
         da su neka mjesta na Trebeviću, najvjerovatnije vrhovi, u prvo vrijeme po doseljavanju
         Slavena služili kao prostor na kome su se izvodili paganski obredi u kojima se, između
         ostalog, primjenjivalo i ritualno žrtvovanje. Inače slavenske religijske misterije i obredi
         povezani s planinama ne predstavljaju specifi kum. Pored primjera Trebevića, na prostoru
         današnje Bosne i Hercegovine postoji čitav niz planinskih vrhova, uzvisina i padina za
         koje je evidentna tradicija religijskih obreda, vjerovatno vezana za kult slavenskog boga
         Peruna, koji je i do danas preživio u vjerovanju naroda u kršćanskoj verziji kao sv. Ilija
         gromonosac i u muslimanskoj verziji kao Alija, kome je posvećen i poseban dan (2. avgust)
         Ilindan (kod kršćana) ili Aliđun (kod muslimana). Najilustrativniji je primjer vrha
         planine Treskavice koji nosi naziv Mala ćaba i čije samo ime direktno indicira da je tu
         postojao kontinuitet hodočašća, koji je ne samo preživio rekristijanizaciju nego je na kraju
         uspio naći i svoje mjesto u duhovnom životu dijela stanovništva koje je primilo islam. Čak
         je i danas, poglavito kod bosanskohercegovačkih muslimana, prisutan kult vrhova kao
         reminiscencija na staru slavensku religiju, što se simboliziralo i hodočašćima (dovišta)
         na planinu Konjuh na čijem vrhu su prvog utorka iza Aliđuna Kladanjci obavljali dovu.
         Kada je riječ o pitanju planine Trebević, sve već navedeno dovoljno govori o ritualnom
         i religijskom značenju vrhova planine Trebević za pagansko stanovništvo slavenskog
         porijekla.
         68

         RIS… The found epigraphic material also implies the presence of inhabitants of
         this “Rogatica” municipal unit. On eight epigraphic monuments eight different
         people have been identifi ed. In the area of Rogatica and Romanija individuals
         with an Aelian gentile name are predominant (5 individuals), while two indivi-
         duals carry Ulpian gentile names, and one a Claudian name. These persons per-
         formed a number of different municipal duties. As can be seen from their gentile
         names, the municipal aristocracy of the Ris… colony is dominated by people of
         native descent. Apart from epigraphic monuments, a number of other ancient
         remains were also found in the areas surrounding Rogatica. In the Early Middle
         Ages this region had a signifi cant meaning for the local Romanic populations,
         which is additionally confi rmed by the name of the mountain Romanija.

         Bibliografi ja

         Kratice
         AE – L’Année épigraphique. Revue des publications épigraphiques relatives à
         l’Antiquité romaine, París
         AEM – Archäologisch-epigraphische Mittheilungen aus Österreich-Ungarn,
         Wien
         ANUBiH – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo
         CBI – Centar za balkanološka ispitivanja, ANUBiH Sarajevo
         CIL – Corpus Inscriptiones Latinarum
         ČGT – Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne, Tuzla
         GZM – Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo
         ILJug – Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia
         MH – Matica Hrvatska, Zagreb
         N. S. – Nova serija GZM od 1945 sv. I-VIII; od sv. IX (1954 god.) naziva se n. s.
         Arheologija (izdanje Glasnika Zemaljskog muzeja posvećeno arheologiji), Sa-
         rajevo
         PJZ – Praistorija jugoslavenskih zemalja, Tom I-V, glavni urednik Alojz Benac,
         Sarajevo: ANUBiH, CBI
         SANU – Srpska akademija nauka i umjetnosti, Beograd

         Izdanja izvora
         Ljetopis popa Dukljanina 1950, Ljetopis popa Dukljanina, Jaroslav Šidak, MH
         Zagreb.
         Plinije Stariji 1866, Naturalis historia, (ed. Weidmannos), Berlin.
         Plinije Stariji 1976, prijevod Mate Suića u dodatku “Antički pisci” u knjizi
         “Antički grad na istočnom Jadranu” str. 297, Zagreb.
         Plinije Stariji 2003, prijevod Brune Kuntić Makvić u dodatku “Izvori” u knjizi
         “Antički grad na istočnom Jadranu” (2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje) str.
         421, Zagreb.
         69

         Plinije Stariji 2004, Plinije Stariji, “Zemljopis starog svijeta”, Uroš Pasini,
         Književni krug, Split.
         Svetonije 1978, Gaj Svetonije Trankvil, Dvanaest rimskih careva, Stjepan Hosu,
         Naprijed, Zagreb.
         Tacit, Anali 1970, Tacit, Anali, Jakov Kostović, MH, Zagreb.

         Literatura
         Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, Tom I-III; Mape 1-4; Zemaljski muzej,
         Sarajevo 1988.
         Barać, L. / Peričić, M. / Martinović-Klarić, I. / Rootsi, S. / Janićijević, B. / Kivi-
         sild, T. / Parik, J. / Rudan, I. / Villems, R. / Rudan, P. 2003, Y chromosomal
         heritage of Croatian population and its island isolates, European Journal of
         Human Genetics (2003) 11, 535-542.
         Benac, A. / Čović, B. 1956, Glasinac I – Bronzano doba, Sarajevo 1956.
         Benac, A. / Čović, B. 1957, Glasinac II – Željezno doba, Sarajevo 1957.
         Bešlagić, Š. 1971, Stećci, Kataloško topografski pregled, Sarajevo 1971.
         Bojanovski, I. 1967, Arheološko-epigrafska bilješka sa Drine, ČGT, VII, Tuzla
         1967, 41-53.
         Bojanovski, I. 1967a, Rimski kameni spomenici iz Rogatice, Naše starine, XI,
         Sarajevo 1967, 143-164.
         Bojanovski, I. 1974, Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, ANUBiH,
         Djela, XLVII, CBI, 2, Sarajevo 1974.
         Bojanovski, I. 1981, Prilozi za topografi ju rimskih i predrimskih komunikacija i
         naselja u rimskoj provinciji Dalmaciji, III, Prilog proučavanju antičkih nase-
         lja i komunikacija u istočnoj Bosni. ANUBiH, XIX, CBI, 17, Sarajevo 1981,
         125-197, Tab. 1-3 + Krt. 1.
         Bojanovski, I. 1987, Gornje Podrinje u sistemu rimskih komunikacija, ANUBiH,
         XXV, CBI, 23, Sarajevo 1987, 71-182 + Tab. I-III + Prl. 2.
         Bojanovski, I. 1988, Bosna i Hercegovina u antičko doba, ANUBiH, Djela, LXVI,
         CBI, 6, Sarajevo 1988.
         Cabanes, P. 2002, Iliri od Bardileja do Gencija, Zagreb 2002.
         Čović, B. 1979, Kneževski grobovi glasinačkog područja, Zbornik radova prika-
         zanih na naučnom skupu “Sahranjivanje kod Ilira”. Zlatibor 10-12 maj. 1976,
         SANU – Balkanološki institut (Naučni skupovi VIII, Odeljenje istorijskih
         nauka 2), Beograd 1979, 143-169.
         Čović, B. 1981, Neka pitanja hronologije bronzanog doba glasinačkog područja,
         GZM, n. s. Arheologija, XXXV/XXXVI, Sarajevo 1981, 99-140.
         Čović, B. 1983, Regionalne grupe ranog bronzanog doba, PJZ, IV, Bronzano
         doba. 114-190.
         Čović, B. 1983a, Glasinačka kulturna grupa, PJZ, IV, Bronzano doba, 413-432
         + Tab. LXII-LXIV
         Čović, B. 1987, Glasinačka kultura, PJZ, V, Željezno doba, 575-643 + Tab. LX-LXV
         Čović, B. / Mikić, Ž. 1973, Praistorijske lubanje iz grobova glasinačkog područja.
         ANUBiH, XI, CBI 9, Sarajevo 1973, 29-92 + Prl.2.
         70

         Drechsler-Bižić R. 1983, Srednje brončano doba u Lici i Bosni, PJZ, IV, Željezno
         doba, 242-270 + Tab. XXXVI-XLI
         Fiala, F. 1892, Rezultati prehistoričkog ispitivanja na Glasincu u ljetu 1892,
         GZM, sv. 4, god. IV, 389-444.
         Fiala, F. 1893, Uspjeh pretraživanja prehistoričkih gromila na Glasincu godine
         1893, GZM, sv. 4, god. V, 717-763.
         Fiala, F. 1894, Jedna prehistorička naseobina na Debelom brdu kraj Sarajeva,
         GZM, god. VI, sv. 1. 107-140.
         Fiala, F. 1895, Rezultati pretraživanja prehistoričkih gromila na Glasincu go-
         dine 1895, GZM, sv. 4, god. VII, 533-565.
         Fiala, F. 1895a, Rimski grobovi s paljevinom kod Rogatice, GZM, VII, 199-205.
         Fiala, F. 1896, Rezultati prekopavanja prehistoričkih gromila na Glasincu go-
         dine 1896, GZM, sv. 2, god. VIII, 429-461.
         Fiala, F. 1897, Uspjesi prekopavanja prehistoričkih gromila u jugoistočnoj Bosni
         (do Glasinca) godine 1897., GZM, sv. 4, god. IX, 585-619.
         Govedarica, B. 1985, O istraživanju glasinačkih gradina, Materijali XX, Savez
         arheoloških društava, Arheološko društvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo
         1985, 15-27.
         Imamović, E. 1977, Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Her-
         cegovine, Sarajevo 1977.
         Lopandić, D. 2007, Purpur Imperije. Rimski carevi sa prostora Srbije i Balkana,
         Book & Marso, TV advertising, Beograd 2007.
         Mazalić, Đ. 1939, Starine po okolini Sarajeva, GZM, god. LI, sv. 1 (Za historiju i
         etnografi ju), 15-35.
         Mesihović, S. 2007, Dezidijati: kulturna i narodnosno-politička zajednica u Iliri-
         ku i osvajanja Oktavijanova doba, (rukopis doktorskog rada), Zagreb.
         Mesihović, S. 2007a, Problem kulturne i narodnosne zajednice Autarijata (ruko-
         pis magistarskog rada), Zagreb.
         Patsch, C, 1907, Arheološko-epigrafska istraživanja povijesti rimske provincije
         Dalmacije, GZM, god. XIX, 431-470.
         Patsch, C, 1915, Zbirke rimskih i grčkih starina u bos-herc. Zemaljskom muzeju,
         Sarajevo 1915.
         Sergejevski, D. 1936, Novi kameni spomenici iz Ustikoline i Rogatice, GZM, god.
         XLVIII, sv. 1, 3-14.
         Sergejevski, D. 1943, Nekoliko neizdatih antičkih reljefa, GZM, god. LV, 1-20.
         Smith, W. 1890, Dictionary of Greek and Roman Antiquities, Little Brown and
         Company, Boston 1943.
         Stipčević, A. 1989, Iliri, povijest, život, kultura, I (1974) i II dopunjeno izdanje
         (1989), Zagreb.
         Syme, R. 1988, Journeys of Hadrian, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik
         73, Köln 1988, 159-170.
         Syme, R. 1991, Journeys of Hadrian, Roman Papers VI. Oxford: Clarendon Press,
         Oxford 1991, 346-357.
         Šašel, J. / Šašel, A. 1963, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos
         MCMXL et MCMLX repertae et editae sunt, Situla 5, Ljubljana 1963 (ILJug I).
         Šašel, J. / Šašel, A. 1978, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MC-
         MLX et MCMLXX repertae et editae sunt, Situla 19, Ljubljana 1978 (ILJug II).
         71

         Šašel, J. / Šašel, A. 1986, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MC-
         MII et MCMXL repertae et editae sunt, Situla 25, Ljubljana 1986 (ILJug III).
         Truhelka, Ć. 1890, Iskopine na predistorijskome grobištu na Glasincu u godini
         1890, GZM, sv. 4, god. II. 386-401.
         Truhelka, Ć. 1891, Prehistoričke gradine na Glasincu, GZM, sv. 3, god. III, 306-315.
         Vego, M. 1981, Novi i revidirani srednjovjekovni natpisi iz Bosne, Naše Starine
         XIV-XV, 38-64.
         Wilkes, J. J. 2001, Iliri, Split 2001.
         Zotović, LJ. 1973, Mitraizam na tlu Jugoslavije, Arheološki institut, Beograd 1973

         mirsad_d
         Participant
          Post count: 4000

          Popis sela Nahije Borac 1604 i njihova vjerska struktura
          28 July 2010 07:31
          http://www.bosnahistorija.com/index.php/ottomanska-bosna/1118-popis-sela-nahije-borac-1604-i-njihova-vjerska-struktura

          Selo Obri
          Selo Irtibas
          Selo Razbojna
          Selo Osadno
          Selo Krajik
          Selo Gostic
          Selo Vrtici,drugim imenom Popovici
          Selo Bereg
          Selo Makici Dvoriste
          Selo Borjanovici
          Selo Kotliste
          Selo Dzihan
          Selo Zitovac
          Selo Pobradcici
          Selo Gucevo
          Selo Zakomo
          Selo Tvrdomisla
          Selo Koprivica
          Selo Dolnja Rakitnica
          Selo Borovsko
          Selo Uvic
          Selo Ostrnik
          Selo Loznica,drugim imenom Brusik
          Selo Vudvage
          Selo Prigrade
          Selo Beheci,drugim imenom Petre Polje
          Selo Strmac
          Selo Ploca
          Selo Toplik
          Selo Kozodre
          Selo Vihre
          Selo Gornja Rakitnica
          Selo Mojodozici
          Selo Socice
          Selo Izgumanje
          Selo Dub
          Selo Gornja Lepenica
          Selo Dolnja Lepenica
          Selo Podpece
          Pazar Praca
          Selo Psena Krina
          Selo Ivje
          Selo Hmelinak
          Selo Ploska
          Selo Zemalicka
          Selo Dobruse
          Selo Seliste
          Selo Podstjena
          Selo Zagprica
          Selo Ponor, drugim imenom Brest
          Selo Duge
          Selo Srdanovici
          Selo Vragolovi
          Selo Drugova Njiva
          Selo Dolnja Brnjica
          Selo Sljivno
          Selo Vrhpraca
          Selo Srednja Vinca
          Selo Proskovica
          Selo Osjecani
          Selo Datelji
          Selo Sudici
          Selo Dokolin
          Selo Lubotina
          Selo Rakocici
          Selo Rakovica
          Selo Gradcanica
          Selo Ustipraca
          Selo Istaban
          Selo Delnovac
          Selo Kadica
          Selo Radinic
          Selo Gornji Seljani
          Selo Dolnje Strane
          Selo Osadnica
          Selo Brda
          Selo Trnovo
          Selo Zabrdje
          Selo Raspodici
          Selo Gornja Loznica
          Selo Skopica
          Selo Doljni Seljani
          Selo Orahovo
          Selo Borac, drugim imenom Bila Rika
          Selo Peshticha Luka
          Selo Gornja Brnjica
          Selo Srednja i Dolnja Loznica
          Selo Planje
          Selo Crnici,drugim imenom Kostovici
          Kasaba Glasinac
          Selo Suha Studenica
          Selo Crncal
          Selo Borac
          Selo Suri
          Selo Okruglo
          Celebi Pazar, drugim imenom Celebi Pazar
          Varos Borac, drugim imenom Zvonik
          Selo Gucici
          Selo Borisavac
          Selo Jazovnica
          Selo Cadovina
          Selo Brcigovo
          Selo Otricevo
          Selo Mali i Gornji Dretun
          Selo Djenovici
          Selo Kosuta
          Selo Radimlje
          Selo Vrasov Dol
          Selo Miljace
          Selo Podpljesevica
          Selo Borisici
          Selo Zemljegreh
          Selo Batoceva,drugim imenom Kovacica
          Selo Streska
          Selo Hrcan
          Selo Srednje Strane
          Selo Koprivna Luka
          Selo Simsici
          Selo Crni Potok
          Selo Omrko,drugim imenom prazno
          Selo Milotina
          Selo Radic
          Selo Dolnja Osova
          Selo Pribisevici
          Selo Mosunovo
          Selo Ponor
          Selo Vrhlazje
          Selo Crni Vrh
          Selo Nepravdici
          Selo Mrakodol
          Selo Siljkovici
          Selo Grabovica
          Selo Vituz
          Selo Celopek
          Selo Celopek, drugo
          Selo Draguljevici
          Selo Gornja Vinca
          Selo Gornja Vinca, upisano kao vojnucko
          Selo Dolnja Vinca
          Selo Gornje Strane
          Selo Srednja Lubotina
          Selo Gornja Osoja
          Selo Crnici, drugim imenom Ribasici
          Selo Kovanj
          Selo Prusnicevo
          Selo Mihal
          Selo Pribcici
          Selo Doljni Dretun,drugim imenom Crnica
          Selo Straziste
          Selo Belosalici
          Selo Svitlina
          Selo Kamenica
          Selo Berberiste
          Selo Kaljani
          Selo Gornji Nisat
          Selo Podgorje
          Selo Ravasnica
          Selo Hvalinovici
          Selo Podgradje
          Selo Sas
          Selo Lanska
          Selo Doljnji Nisat
          Selo Vrhpraca
          Selo Stavica,pripada spomenutoj
          Selo Petkovici
          Selo Drmica
          Selo Vrhbarje
          Selo Vratarici
          Selo Stitarici
          Selo Raskovici
          Selo Ruzici
          Selo Neorici
          Selo Podkraj
          Selo Pasin Dol
          Selo Obrovica
          Selo Podraska
          Selo Sljivica
          Selo Miocic,drugim imenom Simunina
          Selo Karatic

          Nahija Borac.Ukupno 4563 domacinstva.4544 Muslimanskih domacinstava.Nisu vlasi

          Veca sela s preko 50 kuca:

          Obri:Muslimana s bastinama 50, neozenjenih 2
          Tvrdomisla:Muslimana s bastinama 75,neozenjih 3
          Praca:Muslimana s bastinama 80 tak, krscana 7
          Osjecani:Muslimana s bastinama 59,neozenjenih 13
          Radunic:Muslimana s bastinama 87
          Gornji Seljani:Muslimana s bastinama 58,neozenjenih 5,nemuslimana 1
          Brda:Muslimana s bastinama 70,neozenjenih 5
          Kasaba Glasinac 60 tak Muslimanskih domacinstava, neozenjenih 7.Bez krscana
          Okrugla:Muslimana s bastinama 100,neozenjenih 3
          Celebi Pazar, danas Rogatica:301 Musliman s bastinama, neozenjenih 29.Bez krscana

          Varos Borac, drugim imenom ZVONIK.Muslimana s bastinama 40,neozenjenih 3.Nemuslimana s bastinama 4
          Radic:Muslimana s bastinama 75,neozenjen 1
          Kamenica:Muslimana s bastinama 60,neozenjenih 8
          Svitlina:Muslimana s bastinama 50,neozenjenih 8

          98%+ Istocne Bosne i Podrinja je na popisu 1604 imalo Muslimansku vecinu.Pravoslavno stanovnistvo nije postojalo.Ono je tek kasnije naseljeno ili iz Vlaske ili iz Crne Gore.Bosnjaci su originalni starosjedioci Istocne Bosne, kao i cijele Bosne, dok je pravoslavno stanovnistvo, preteca danasnjih Srba, doseljeno u intervalu tek pocev od 1720 tih godina.Do tada pravoslavnih i nema u Istocnoj Bosni!.Njih su najvise doseljavali Bosnjacke age i begovi Borca.Sramota.Bosnjaci kao preteca i najstarija nacija na Balkanu i originalni Iliri, su zahvaljujuci svojom gluposti od etnicki ciste Istocne Bosne, stvarali neka nova nakmecena pravoslavna sela

          mirsad_d
          Participant
           Post count: 4000

           TEKIJSKA DŽAMIJA U ROGATICI

           BEHAR – Dvomjesečni bošnjački ČASOPIS ZA KULTURU I DRUŠTVENA PITANJA
           GODINA XIX • 2010. • BROJ 95
           Nakladnik: Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske PREPOROD
           Derviške institucije u Bosni I Hercegovini I Sarajevu
           TEKIJE U BOSNI I HERCEGOVINI


           Tekijska džamija je, po svoj prilici, bila najstarija džamija u Rogatici. Nalazila se na lijevoj obali rijeke Rakitnice. Na tom je mjestu još u prvim decenijama desetog/šesnaestog stoljeća podigao svoju džamiju Sinan-vojvoda kao prvu dža- miju u naselju oko koje se razvila i istoimena mahala. Vre- menom je džamija dotrajala pa je na njenim temeljima neki Džafer-paša podigao novu, a godine 1870. iz temelja je obnovio Šejhu’l islamMehmed Refik-efendija Hadžiabdić. Nakon što je stradala 1943. nikad je niko nije obnavljao. Natpis u stihovima na turskom jeziku isklesan je na kamenoj ploči i ispisan lijepim talik pismom, podloga natpisa je zelena, a slova pozlaćena, “Šejhu’l islam, Mevlana Refik, lijepih osobina, danonoćno se zalagao u vršenju dobročinstva. Ova bogomolja bijaše do temelja oronula, a koja je poznata kao Tekijska džamija, iz poštovanja prema rodnoj grudi svojih predaka, uloži trud i obnovi ovu džamiju. Istiniti mu je omogućio i olakšao njeno dovršenje, i Tako postigao lijepe dove odličnika i puka. Fadil joj distihom izreče kronogram, bivši muftija sagradio je lijepu bogomolju. Godina 1287./1870.”

           mirsad_d
           Participant
            Post count: 4000

            Glasni Zemaljskog muzeja
            Sarajevo 1889.g.
            Epigrafske crtice iz BiH
            Fiala

            [img size=150]
            http://img820.imageshack.us/img820/3842/uuuuuy.jpg%5B/img%5D

            mirsad_d
            Participant
             Post count: 4000

             [b]Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1879.g.
             Kotar Rogatica[/b]

             mirsad_d
             Participant
              Post count: 4000

              OPŠIRNI POPIS BOSANSKOG SANDŽAKA IZ 1604 SV.3

              Nahija Borac u Bosanskom sandžaku
              (Popis sela nahije Borac)

              http://www.box.net/shared/4tva9z497p

              mirsad_d
              Participant
               Post count: 4000

               OPŠIRNI POPIS BOSANSKOG SANDŽAKA IZ 1604 DEFTER SV. 2

               Nahija Vratar u Bosanskom sandžaku
               (Popis sela nahije Vratar)

               http://www.box.net/shared/q48qojt880

               mirsad_d
               Participant
                Post count: 4000

                [b]”GLOBUS”-Geografski list
                novembar 2010.g.[/b]


                mirsad_d
                Participant
                 Post count: 4000
                Viewing 15 posts - 106 through 120 (of 156 total)
                • You must be logged in to reply to this topic.