Dedo
Participant
    Post count: 1243

    U pripremi ovoga Dnevnika za štampu odlučio sam se da ova pisma hronološki rasporedim u cijeli tekst, onim dakle redom kako su nastajala, iako sam ih prvobitno odvajao kao zasebne cjeline, baš kao pisma Amidži (op. Aut.)