Mustafa
Participant
  Post count: 8282

  Proglašeno 11 novih nacionalnih spomenika

  Nacionalnim spomenikom proglašeno i mjesto Gradske (Sultan Ahmedove) džamije s haremom i nišanima u Prijedoru…

  Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na posljednjoj je sjednici donijela jedanaest odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima.

  To su Historijska građevina – Palata Jošue D. Saloma na Obali Kulina bana br. 20 u Sarajevu, općina Stari grad Sarajevo (FBiH), Stambena graditeljska cjelina – Hadžišabanovića kuća u Sarajevu, općina Stari grad Sarajevo (FBiH) te Historijski spomenik – Sahat-kula u Gornjem Vakufu-Uskoplju, općina Gornji Vakuf-Uskoplje (FBiH).

  Komisija je donijela i Odluku o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju pokretnog dobra – zbirka od 32 inkunabule, vlasništvo Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci, općina Kakanj (FBiH) te Odluku o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – Stari grad Visoki, općina Visoko (FBiH).

  Nacionalnim spomenicima proglašeni su i Povijesno područje – Nekropola sa stećcima Borak (Han-stjenički plato), selo Burati, općina Rogatica (RS), Historijsko područje – Nekropola sa stećcima “Mramorje” i starim nišanima u Lavšićima, općina Olovo (FBiH), Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Glavatičevu, lokalitet Gajine, općina Konjic (FBiH), Graditeljska cjelina – crkva sv. Georgija u Sopotnici kod Novog Goražda, općina Novo Goražde (RS), Stambena graditeljska cjelina – vakuf Zejne Elezović (stambeni kopleks Zejne Elezović, Vakufski dvor) u Stocu, općina Strolac (FBiH) te Mjesto Gradske (Sultan Ahmedove) džamije s haremom i nišanima u Prijedoru, općina Prijedor (RS).