Zambi
Participant
  Post count: 898

  ODRED IZVIĐAČA ” RAGIB DŽINDO ” ROGATICA

  Odred izviđača “Ragib Džindo” Rogatica formiran je 29.11.1958 godine.Organizacija koja je okupljala djecu,omladinu i starije.Kroz Odred izvidžača je prošlo više hiljada naših rogatičana.Rijedak je rogatičanin koji nije bio član našeg Odreda.

  Zadatak izviđačke organizacije je bio višestruk.Okupljali su se mladi,učili vještinama izviđača,disciplini,odgovornosti i komandovanju.Upoznavali bivšu nam domovinu kroz veliki broj druženja.Ta druženja su bila organizovana kroz takmičenja u orjentaciji na terenu,vještarstvima,polaganjima za zvijezde,polaganjima za Izviđača-Partizana,u dizanju i spuštanju šatora,signalizaciji,testovima prve pomoći,testovima NOB-e,topo-testovima(topografija),marševi,izleti.

  Kao društvena organizacija koja je okupljala mlade izviđačka organizacija je pripadala SSO BiH(Savez socijalističke omladine),kroz organe omladine naš Odred je ostvarivao dio svog programa i aktivnosti.Odred je bio naslonjen i na Štab TO Rogatice(Teritorijalne odbrane)po prirodi zadataka koje je Odred imao u svom planu i programu.To se često ogledalo u sistemu kurirske službe,dizanju šatora i uređenje logora za potrebe Štaba TO Rogatica,a na osnovu izvršenih zadataka bili smo finansijski nagrađivani tako da smo bili u prilici da odgovorimo na svaki poziv za takmičenja ili bilo koju akciju koja se tada organizovala.

  Odred Izviđača je bio član Saveza Izvidžača BiH,odnosno imali smo svoje delegate u Republičkoj konferenciji SI BiH(Savez Izvidžača)gdje smo takođe ostvarivali svoja prava,zahtijevali,tražili i dobivali i finansijska sredstva,bili hvaljeni i nagrađivani sa najvećim priznanjima od strane Saveza Izviđača BiHkao i od strane Savezne Konferencije Izviđača Jugoslavije.

  Svaki početak je uvijek težak,na putu su velike prepreke,nedostatak prostorije,finansija,a vrlo često nerazumijevanje ondašnjih čelnika u našem gradu nisu pokolebale naše mlade da grade i izgrađuju Izviđačku organizaciju koja će poslije nekoliko godina prerasti u ozbiljan faktor u gradu pa i šire.Vrlo brzo naša Rogatica postaje prepoznatljiva po svojim Izvidžačima širom bivše države.

  Organizacija Odreda izviđača je bila sledeća:

  Predsjednik Odreda

  Starješina Odreda

  Načelnik Odreda

  Načelnici četa

  Vodnici vodova

  Odred je imao više Četa,Klub Brđana(stariji od 27 godina),Izviđače,Planinke(djevojke),Poletarce i Pčelice(djeca od prvog do četvrtog razreda osnovne škole)
  Sistem komandovanja je bio prisutan u organizaciji i znalo se ko je stariji i naređenja su se izvršavala bez pogovora.Odredom je rukovodio Predsjednik i Štab Odreda koji su sačinjavali Starješina,Načelnik Odreda,Načelnici četa i vodnici.