emira-tekija
Participant
  Post count: 327

  Jedan dan života u Islamu

  Ovaj tekst Vam toplo, toplo preporučujemo, jer je prepun korisnih savjeta i dovi za razne prilike.

  Jutarnje obaveze i adabi

  Čim se izjutra probudiš, radosna srca sjeti se Allaha, dž.š., uzmi abdest i klanjaj na vrijeme sabah-namaz. Nauči i redovno uči dovu kod ustajanja, kojom činimo zahvalu Allahu na daru još jednog dana u ovozemnom životu. Dova glasi: El-hamdu-lillahi-llezi ahjana be’ade ma ematena ve ilejhin-nušur (Hvala Allahu koji nas oživljava, nakon što nas (snom) umrtvi. Njemu se konačno sve vraća). Učenjem dova i zikrova, koji će biti spomenuti, mi se Gospodara svoga sjećamo, Njega spominjemo i veličamo i samo Njemu zahvaljujemo. To od nas i traži naš Stvoritelj: «O vjernici često Allaha spominjite, i ujutro i naveče Ga veličajte.» (El-Ahzab, 41-42).

  Ujedno, tim učenjima postižemo zaštitu i čuvanje od šejtanskih uznemiravanja, nevolja i raznih neugodnosti. Prouči dovu i kada oblačiš odjeću: Elhamdu lillahillezi kesani haza ve rezekanihi min gajri havlin minni va la kuvvetin. (Hvala Allahu koji me je odjenuo (obukao) i opskrbio bez moje pomoći i moći.)

  Muhammed, a.s, preporučuje nam učenje još nekih dova tokom jutra. Kada pođeš u nužnik prouči: Allahumme inni e’uzu bike minel-hubsi vel-habaisi. (Bože, tražim zaštitu kod Tebe od džina, muških i ženskih i svega štetnog i lošeg), a kada izađeš iz nužnika kaži: Gufraneke. (Za oprost Te molim!.)

  Prije uzimanja abdesta reći: Bismillahi. (U ime Allaha). Iza abdesta prouči kelimei šehadet: Ešhedu en la ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu ve ešhedu enne muhammeden abduhu ve resuluhu. (Ko prouči ovo biće mu otvoreno svih osam džennetskih kapija i biće rečeno: ulazi na koju hoćeš).

  Poslije namaza i zikra iza namaza prouči nešto iz Kur’ana i pročitaj prijevod značenja tih ajeta. Kako je lijepo početi svaki novi dan sa učenjem Kur’ana. Obično se ujutro uče zadnji ajeti sure El-Hašr.

  Muhammed, a.s, kaže: «Prouči suru Ihlas, Felek i Nas po tri puta kada osvaneš i kada omrkneš, biće ti dosta od svega.» «Ko god prouči svako jutro i svako veče tri puta: Bismillahillezi la jedurru me’asmihi šej’un fil-erdi va la fissema’ ve huvessemiul alim, neće mu ništa nauditi.» (Počinjem s imenom Allaha uz cije ime ne može nauditi ništa na zemlji, ni na nebu, a On sve čuje i sve zna.)

  Nađi vremena da klanjaš barem dva rekata jutarnjeg duha namaza. Muhammed, a.s, je rekao: «Svako jutro na svaki vaš zglob daje se sadaka; svaki tesbih (subhanallah) je sadaka, svako (izgovoreno) el-hamdu lillah je sadaka, svako la ilahe illellah je sadaka, svaki tekbir je sadaka, naređivanje dobra je sadaka, odvraćanje od zla je sadaka, a zamjena za sve to je klanjanje dva rekata duha-namaza.»

  Pokušaj se odvići spavanja iza sabah-namaza, jer je u jutru bereket, to je najljepši dio dana u kojem smo najsposobniji za svakodnevne obaveze. Kada izlaziš iz kuće prouči: Bismillahi tevekkeltu alellahi ve la havle ve la kuvvete illa billah, jer onome ko ovo prouči kaže se: Upućen si, zaštićen si, sačuvan si, i od njega šejtan pobjegne.

  Obaveze i adabi tokom dana

  Pazi na čistoću i urednost. Na posao odlazi na vrijeme. Nikada ne kasni i ne izostaj sa radnih obaveza, jer je to emanet tebi povjeren. Radi marljivo, savjesno i odgovorno. Obavljaj namaze na vrijeme i u džematu. Ako ne stigneš u džamiju, formiraj džemat i kad si kod kuće, i na poslu, i na putu, jer i dvojica čine džemat. Budi pod abdestom ako ti to zdravlje omogućava. često se sjećaj i spominji Allaha dž.š. učenjem dova i zikra.

  Zahvaljuj Allahu na blagodatima riječima: “El hamdu lillah”, jer je to garancija trajnosti tih blagodati. Kada nešto planiraš kaži: “Inša-Allah” (ako Allah da) (Kehf, 23-24); kada se necemu diviš reci: “Maša-Allah, la kuvvete illa billah” (Maša-Allah! – moc je samo u Allaha!) (Kehf, 39); kada se čudiš ili nečem obraduješ, reci: “Subhanellah! Allahu ekber!” ; kod iznenadne nevolje ili elementarne nepogode izgovori: La ilahe illellah!

  Ko stigne, pored svakodnevnih obaveza neka tokom dana prouči 100 puta Subhenellahi ve bi hamdihi, jer su to Allahu najdraže riječi , i sa njima se postiže oprost grijeha. Iz Kur’ana neka uči: suru El-Vakia (koja otklanja siromaštvo), suru Jasin (za otklanjanje brojnih životnih teškoća) te suru Mulk za koju Muhammed, a.s, kaže: «U Kur’anu ima jedna sura od 30 ajeta koja će se zauzimati (činiti šefa’at) za onoga ko je uči, dok mu ne bude oprošteno, ta sura je Tebarekellezi bi jedihil-mulku…»

  Izvršavanjem svih ibadeta i propisanih obaveza i spomenutim učenjima jačamo iman, izgrađujemo ahlak – svoje ponašanje i odnos prema drugima, što je najvažnije za muslimansku zajednicu. Odnose i ophođenja sa familijom, komšijama, radnim kolegama, prijateljima i drugima treba da krasi plemenitost, susretljivost, poštenje i ljubaznost. Sljedeći ajet i hadis trebalo bi da nas vode i usmjeravaju u tim nastojanjima.

  Allah, dž.š, kaže: «Ti sa svakim lijepo! I traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!» (El-E’araf, 199), a Muhammed, a.s, je rekao: «Pravi musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani.» Upitajmo se, da li su, uistinu, od našeg govora i naših postupaka mirna i zaštićena naša braća. Dakle, od nas se traži ljubaznost i dobrota prema drugima, počev od svojih najbližih.

  I lijepa riječ je sadaka, selam i osmijeh upućen bratu dobro su djelo. Ne budi mrzovoljan i neraspoložen u ophođenju sa drugima. Druži se sa učenim, dobrim i čestitim muslimanima. Kloni se društva neznalica, smutljivaca i grješnika. Budi darežljiv i nastoj pomoći drugima. Racionalno i svrsihodno koristi vrijeme i ne budi besposlen. Uči, čitaj, obrazuj se i odgoji sebe i porodicu u vjeri.

  Prije jela operi ruke, prouči “Bismillahi”, jedi desnom rukom i jedi umjereno, poslije jela operi ruke i usta i učini zahvalu Allahu dovom: “El-hamdu lillahillezi at’amena ve sekana ve dže’alena minel-muslimin.” (Hvala Allahu koji nas je nahranio, napojio i ucinio muslimanima.) Budi skroman i zadovoljan onim što imaš. Moli Allaha dovom za uputu, spas i dobro svoje familije, bliže i dalje rodbine i druge braće u vjeri. Čuvaj i njeguj rodbinske i komšijske odnose, poštuj učene i starije i budi milostiv prema mladima.

  Adabi i učenja prije spavanja

  Kada ulaziš u kuću prouči dovu: Bismillahi veledžna ve bismillahi haredžna ve ala rabbina tevekkelna. (U ime Allaha ulazimo, u ime Allaha izlazimo, na našeg Gospodara se oslanjamo, potom se nazove selam ukućanima.)

  Analiziraj kako si proveo protekli dan, šta si dobro uradio i jesi li izvršio sve obaveze. Prouči zikr pred spavanje, a to je već spomenuti zikr koji se uči i ujutro. Prouči još iz Kur’ana “Amene-rresulu i Ajetul-kursijju, jer Muhammed, a.s, kaže: «Ko prouči naveče zadnja dva ajeta sure El-Bekare (Amene-rresulu…), dovoljno mu je.»

  «Kad legneš u svoju postelju prouči Ajetul-kursijju tada će nad tobom biti jedan cuvar s Allahove strane, i šejtan ti se neće približiti sve dok ne svane.» Dova pred samo spavanje je: Bismikellahumme emutu ve ahja.” (Allahu, s Tvojim imenom umirem i živim.) Nemoj predugo spavati. Po mogućnosti klanjaj kijamu-llejl (noćni namaz), dok drugi spavaju.

  Možda će se nekome učiniti da ovih obaveza i učenja ima previše u jednom danu. Međutim, koliko neki provode vremena u igri i zabavi, dangubi, beskorisnim razgovorima, gledanju televizije i slično, za spomenute zikrove, učenja i druge hairli poslove zasigurno treba manje vremena.

  I, na kraju, evo još dvije poznate dove: kur’anska dova koju je Muhammed, a.s, najcešće ucđčio: “Rabbena atina fid-dun’ja haseneten ve fil-ahireti haseneten vekina azaben-nar.” (Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu, i dobro na budućem svijetu-ahiretu, i sačuvaj nas kazne Džehennema) i dova kojoj Muhammed, a.s, podučava jednog ashaba, rekavši mu: «Ona ti sadrži cijeli tvoj dun’ja i ahiret”.»: “Allahummagfirli, verhamni, vehdini, ve afini, verzukni.” (Allahu, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, sačuvaj me, opskrbi me.)