Anonymous
    Post count: 2088

    Kao što zabranjuje nezakonite heteroseksualne odnose (zinaluk), Šerijat strogo zabranjuje i homoseksualne i lezbijske odnose. O gnusnom i razvratnom djelu homoseksualne veze Kur’an kaže: I Luta, kad reče narodu svome: “Zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio? Vi sa strašću prilazite muškarcima, umjesto ženama. Ta vi ste narod koji sve granice
    zla prelazi!” (El-A´raf, 80, 81) Ova vrsta razvrata nikada ne može biti legalna i zakonita, te je kažnjiva u svakom slučaju. Karakter i visina kazne za ovo krivično djelo predmet su spora među islamskim pravnicima. Većina islamskih pravnih škola (malikijska, šafijska i hanbelijska) smatraju da će se počinitelji ovog djela kazniti analogno kazni za blud. U jednome hadisu navodi se da je Poslanik, a.s., rekao: “Kada vidite da neko radi ono što je radio Lutov narod (homoseksualni odnos), ubijte i aktivnog i pasivnog učesnika.”